На­ве­де­н­ня фо­ку­са (ви­окрем­ле­н­ня ча­сти­ни се­бе, яка обме­жує)

KOLESO ZHITTJA - - Практикум «шлях До Сили» -

По­тон­шу­ю­чи зв'язок зі сво­їм Ду­хов­ним дже­ре­лом, одно­ча­сно зро­біть крок в епі­центр сво­єї пристрасті.

Пе­ре­бу­ва­ю­чи все­ре­ди­ні, по­ба­чте, від­чуй­те в усій пов­но­ті свою ма­лість і за­ко­сте­ні­лість у цій за­хо­пле­но­сті при­стра­стю. Дай­те мо­жли­вість при­йти вну­трі­шньо­му знан­ню: Стат­ті за те­мою: с. 10, 12, 68 – Ви­зна­чте у пов­ній че­сно­сті і від­кри­то­сті пе­ред сво­єю Ду­шею, яка ва­ша вну­трі­шня не­до­ста­тність є при­чи­ною цьо­го на­дли­шко­во­го ба­жа­н­ня. На­звіть її. – Яка її справ­жня ме­та? – Чо­му вам бу­ло ви­гі­дно її утри­му­ва­ти? – Ви ба­жа­є­те, щоб це три­ва­ло, чи го­то­ві ви­йти зі сво­єї ілю­зії обме­же­но­сті?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.