Пе­ре­тво­ре­н­ня

KOLESO ZHITTJA - - Практикум «шлях До Сили» -

У ста­ні сво­го роз­ши­ре­но­го «Я», в єд­нан­ні з бо­же­ствен­ним дже­ре­лом до­зволь­те ва­шій не­до­ста­тно­сті роз­кри­ти­ся все­ре­ди­ні вас у дій­сній су­тно­сті, без при­крас.

Здай­те­ся у сво­їй люд­ській не­до­ско­на­ло­сті Ду­хов­но­му дже­ре­лу (Ду­хо­ві, Бо­же­ствен­но­му по­тен­ці­а­лу, Твор­цю).

Пе­ре­жи­віть чут­тє­во, енер­ге­ти­чно, мен­таль­но про­цес вну­трі­шньо­го ка­тар­си­су, пе­ре­тво­ре­н­ня і ви­хо­ду: – На ті­ле­сно­му рів­ні – від­пу­ска­н­ня, роз­сла­бле­н­ня, при­плив енер­гії. – На рів­ні Ду­ші – щи­ре ка­я­т­тя, прийня­т­тя сво­єї обме­же­но­сті, спів­чу­т­тя і на­пов­не­н­ня лю­бов'ю цьо­го пе­ре­жи­то­го до­сві­ду Ду­ші. – На рів­ні ро­зу­му – ба­че­н­ня сво­їх ми­ну­лих стра­те­гій, за­ко­но­мір­но­стей і зв'яз­ків у про­я­ві ці­єї обме­же­ної по­зи­ції по жи­т­тю. По­ка­зни­ки пе­ре­тво­ре­н­ня: По­чу­т­тя звіль­не­н­ня, ра­до­сті онов­ле­н­ня і лег­ко­сті. Цен­тро­ва­ність і до­ста­тність. Ясне від­чу­т­тя істин­но ва­жли­во­го. Ба­жа­н­ня ви­ли­ти свою по­дя­ку тим, хто дав мо­жли­вість у жит­тє­вих си­ту­а­ці­ях при­йти до ці­єї ясно­сті. Стат­ті за те­мою: с. 64, 78, 84

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.