ДУМ­КИ НА ТЕ­МУ

KOLESO ZHITTJA - - Думки На Тему -

Алі­са Кле­вер:

«Якщо при­страсть – ви­гад­ка, ти не від­чу­ва­ла її. Якщо ти зна­єш про неї все, це бу­ла не во­на. Якщо ти роз­у­чи­ла­ся ди­ха­ти, ти вчиш мо­ву лю­бо­ві».

Сте­фан Цвейг:

«Чим глиб­ша бе­зо­дня від­чаю, в яку за­ну­рю­є­ться лю­ди­на, тим силь­ні­ший крик її ду­ші, спра­глої ща­стя».

Бер­нард Шоу:

«Ін­те­лект, по су­ті, – при­страсть, і це пра­гне­н­ня до пі­зна­н­ня на­ба­га­то ці­ка­ві­ше і стій­кі­ше, ніж, ска­жі­мо, еро­ти­чний по­тяг чо­ло­ві­ка до жін­ки».

Ана­толь Франс:

«Я зав­жди від­да­вав пе­ре­ва­гу не­роз­су­дли­во­сті при­стра­стей пе­ред му­дрі­стю без­при­стра­сно­сті».

Віс­са­ріон Бє­лін­ський:

«Рі­зні бу­ва­ють лю­ди і рі­зні пристрасті. У ко­гось, на­при­клад, всю при­страсть, весь па­фос йо­го на­ту­ри ста­но­вить хо­ло­дна злість, і він тіль­ки то­ді і бу­ває ро­зум­ним, та­ла­но­ви­тим і на­віть здо­ро­вим, ко­ли ку­са­є­ться».

Воль­тер:

«Іде­аль­на дер­жа­ва не­мо­жли­ва, то­му що лю­ди на­ді­ле­ні при­стра­стя­ми; не бу­ли б во­ни на­ді­ле­ні при­стра­стя­ми, ми не ма­ли би по­тре­би в уря­ді».

Омар Хайям:

«При­страсть не мо­же з лю­бов'ю дру­жбу во­ди­ти, а як змо­же, то не­дов­го їм ра­зом бу­ти».

Фран­суа де Ла­ро­шфу­ко:

«При­страсть – єди­ний ора­тор, чиї ар­гу­мен­ти зав­жди пе­ре­кон­ли­ві».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.