З ро­зу­мом і без ро­зу­му

KOLESO ZHITTJA - - Круглий Стіл -

До­зво­лю со­бі да­ти кіль­ка ре­ко­мен­да­цій що­до ро­зу­му.

Звіль­няй­те­ся від ста­рих про­грам і кор­до­нів ми­сле­н­ня. Під про­гра­ма­ми ма­ю­ться на ува­зі пе­ре­ко­на­н­ня, обі­цян­ки, кля­тви, ви­снов­ки, рі­ше­н­ня, ві­ру­ва­н­ня й ав­то­ма­ти­чні емо­цій­ні ре­а­кції. Я би ще до­дав зви­чки, але ці про­гра­ми на по­ря­док ви­щі і ви­ма­га­ють ще більш тон­кої усві­дом­ле­но­сті. Ви­ко­ри­сто­вуй­те будь­які спосо­би вза­є­мо­дії з ма­те­рі­аль­ним сві­том як ін­стру­мен­ти і не ото­то­жнюй­те­ся з ни­ми, по­збу­ва­ю­чись їх одра­зу пі­сля то­го, як во­ни бу­ли ви­ко­ри­ста­ні. З усіх вір, які за сво­єю су­т­тю є мен­таль­ни­ми про­гра­ма­ми, за­ли­ште дві – це ві­ра в чу­де­са (те, з чим ви зі­ткне­те­ся, бу­де для ва­шо­го ро­зу­му чу­дом) і ві­ра в те, що ви віль­ні. Хо­ча і від ві­ри у сво­бо­ду теж по­тім звіль­ні­ться. Тіль­ки якщо ваш ро­зум до­пу­скає чу­до, ви го­то­ві зу­стрі­ти­ся зі Все­сві­том у сво­є­му сер­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.