Пра­кти­ка

KOLESO ZHITTJA - - Дослідження І Відкриття -

про де­кіль­ка сво­їх мрій. Ві­зьміть ру­чку і па­пір, на­пи­шіть іме­на 5–7 ві­до­мих лю­дей, які вас щи­ро ди­ву­ють, ці­кав­лять і на­ди­ха­ють. Це мо­жуть бу­ти лю­ди з рі­зних епох і сфер ді­яль­но­сті. Го­лов­не, щоб са­ме з ни­ми вам хо­ті­ло­ся обго­во­ри­ти ва­ші мрії або, на­при­клад, по­спіл­ку­ва­ти­ся за ча­шкою ка­ви. Про­чи­тай­те біо­гра­фії цих лю­дей – у них ви зна­йде­те без­ліч під­ка­зок, які до­по­мо­жуть вам роз­ви­ну­ти са­ме ті дві по­зи­ції, які бу­ли ви­зна­че­ні у пра­кти­ці «Моє при­зна­че­н­ня». І пам'ятай­те: все, що нас при­ва­блює і на­ди­хає в ін­ших лю­дях (у то­му чи­слі їхні до­ся­гне­н­ня), є ча­сти­ною нас. По­трі­бно ли­ше зна­йти спосо­би, які до­по­мо­жуть нам сти­кну­ти­ся з ци­ми до­ся­гне­н­ня­ми. Як від­лу­н­ня в го­рах, до­свід успі­шних лю­дей до­по­мо­же нам від­обра­зи­ти свою му­дрість, а їхнє ре­а­лі­зо­ва­не при­зна­че­н­ня по­ка­же на­ше вла­сне. Так мо­же з'яви­ти­ся усві­дом­ле­н­ня, для чо­го ви існу­є­те і тво­ри­те у цьо­му сві­ті.

«Зу­стріч»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.