Дум­ка екс­пер­та

KOLESO ZHITTJA - - Дослідження І Відкриття - ОЛЕ­НА ВОЗНЕСЕНСЬКА К.п.н., пре­зи­дент Все­укра­їн­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Арт­те­ра­пев­ти­чна асо­ці­а­ція», член ра­ди прав­лі­н­ня Гро­мад­ської спіл­ки «На­ціо­наль­на пси­хо­ло­гі­чна асо­ці­а­ція»

Дій­сно,

ко­жен ко­лір має ши­ро­кий ді­а­па­зон зна­чень, які опи­са­ні в то­мах книг. На ко­лір­ні пе­ре­ва­ги впли­ва­ють як куль­тур­ні від­мін­но­сті й істо­ри­чний кон­текст, так і на­стрій, емо­ція у цю мить. Ко­лір має ар­хе­ти­по­ве зна­че­н­ня (за­галь­не для всіх лю­дей) і «на­ван­та­же­ний» осо­би­сті­сним змі­стом для ко­жної лю­ди­ни. Ін­тер­пре­та­ція ко­льо­ру по­вин­на зав­жди вра­хо­ву­ва­ти три основ­них аспе­кти: пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чний (об'єктив­ний вплив ко­льо­ру на стан лю­ди­ни), куль­тур­ний (тра­ди­цій­не ви­зна­че­н­ня ко­льо­ру в куль­ту­рі/су­спіль­стві) і пси­хо­ло­гі­чний (суб'єктив­не пе­ре­жи­ва­н­ня ко­льо­ру клі­єн­том). Основ­ні аспе­кти по­єд­нань ко­льо­рів і їх зна­че­н­ня ви­кла­де­ні в ро­бо­тах Ма­кса Лю­ше­ра, а та­кож на­шо­го укра­їн­сько­го до­слі­дни­ка Бо­ри­са Ба­зи­ми. Є дум­ка, що по­ру­ше­н­ня ко­лір­ної гар­мо­нії ор­га­ні­зму лю­ди­ни (пе­ре­на­си­че­н­ня чи не­ста­ча пев­них ко­льо­рів) мо­же бу­ти при­чи­ною ви­ни­кне­н­ня низ­ки хво­роб. Якщо від­но­ви­ти ко­лір­ну гар­мо­нію – по­вер­ну­ти не­об­хі­дний ко­лір, очи­сти­ти йо­го від сто­рон­ніх до­мі­шок, зро­би­ти яскра­вим і со­ко­ви­тим, то мо­жна від­но­ви­ти по­ру­ше­ну рів­но­ва­гу ор­га­ні­зму. Але по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти осо­би­сті­сний зміст ко­льо­ру для лю­ди­ни або вплив ко­льо­ру на лю­дей із рі­зни­ми ти­па­ми нер­во­вої си­сте­ми. Са­ме на впли­ві ко­льо­ру на нер­во­ву си­сте­му лю­ди­ни за­сно­ва­ний та­кий вид арт-те­ра­пії, як ко­льо­ро­те­ра­пія, яка сти­му­лює вну­трі­шні твор­чі ре­сур­си, акти­ві­зує ці­лю­щі дже­ре­ла на гли­бин­них рів­нях не­сві­до­мо­го. До­свід вза­є­мо­дії з ко­льо­ром по­лег­шує лю­ди­ні «від­ре­а­гу­ва­н­ня» пе­ре­жи­вань, емо­цій, фан­та­зій. Роз­ви­ток від­чу­т­тя ко­льо­ру впли­ває на гну­чкість уяв­лень, по­чут­тів, во­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.