«Не­тер­пі­н­ня сер­ця»

KOLESO ZHITTJA - - Фільми З «кж» -

Емо­цій­на,

гли­бо­ка і про­ни­кли­ва кни­га. Ав­то­ру вда­ло­ся ство­ри­ти не­зви­чай­ну істо­рію, на­пов­не­ну стра­ж­да­н­ням і лю­бов'ю, бо­лем і від­ча­єм, по­мил­ко­ви­ми іде­а­ла­ми й усві­дом­ле­н­ням сво­єї про­ви­ни. Чи мо­же лю­ди­на до­бро­віль­но при­не­сти в жер­тву ін­шо­му своє ща­стя, свою до­лю, свої мрії? І чи мо­же ін­ша лю­ди­на прийня­ти цю жер­тву, ро­зу­мі­ю­чи, що са­ме від­би­рає у сво­го ко­ха­но­го? Цвейг ці­ка­вий са­ме тим, що не бо­ї­ться ста­ви­ти не­зру­чні пи­та­н­ня, на які не­має пра­виль­них і прийня­тних для всіх від­по­від­ей.

6

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.