«Про­мо­ви, що змі­ни­ли світ»

KOLESO ZHITTJA - - Фільми З «кж» -

Во­жді,

лі­де­ри ду­мок, аген­ти впли­ву, па­сіо­на­рії, які змі­ню­ва­ли хід істо­рії, – в усі ча­си лю­ди, які ма­ли зда­тність фор­му­ва­ти дум­ку ото­че­н­ня, за­па­лю­ва­ти ін­ших сво­єю енер­гі­єю, при­стра­стю і впев­не­ні­стю, ро­би­ли це за до­по­мо­гою сло­ва. У цій кни­зі – по­над 50 ви­да­тних пу­блі­чних про­мов, від про­ро­ка Мой­сея до Джор­джа Бу­ша, які від­кри­ва­ють стри­жне­ві мо­мен­ти істо­рії люд­ства і тон­кі та­єм­ни­ці вмі­н­ня на­ди­ха­ти і ве­сти за со­бою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.