Осте­о­пат – про біо­ди­на­мі­чну під­трим­ку під час по­ло­гів

KOLESO ZHITTJA - - Зміст - Бе­сі­ду ве­ла Іри­на Скри­пак

Олег Кри­во­хат

Пі­дго­тов­ка до при­ро­дних по­ло­гів по­чи­на­є­ться за­дов­го до них, під час ро­бо­ти осте­о­па­та з ва­гі­тною жін­кою. В Укра­ї­ні та­ка пра­кти­ка ще не по­ши­ре­на, але в роз­ви­не­них кра­ї­нах її пе­ре­ва­га­ми успі­шно ко­ри­сту­ю­ться. Про ва­жли­вість пра­виль­ної під­го­тов­ки до по­ло­гів і зу­стрі­чі ди­ти­ни для її фі­зи­чно­го і пси­хо­ло­гі­чно­го здо­ров’я «КЖ» роз­по­вів май­стер ма­са­жу й осте­о­пат. Вва­жа­є­ться, що ва­гі­тним ва­жли­во на­ка­ча­ти м’язи та­зу і пре­су, щоб обі­йти­ся без ке­са­ре­во­го роз­ти­ну. Як ви ста­ви­те­ся до та­кої ре­ко­мен­да­ції?

Я вва­жаю, що у всіх жі­нок, не­за­ле­жно від ва­гі­тно­сті, по­ви­нен бу­ти здо­ро­вий то­нус м’язів. Але на­ка­чу­ва­ти ні­чо­го не по­трі­бно. Якщо пе­ре­ста­ра­ти­ся, то від­бу­ва­є­ться гі­пер­то­нус м’язів, че­рез це «бло­ку­ю­ться» кіс­тки та­зу, а ін­ші м’язо­ві стру­кту­ри за­ти­ска­ю­ться. Це за­ва­жає ру­ху кі­сток і са­мих м’язів. Однак ща­дні фі­зи­чні на­ван­та­же­н­ня, та­кі як йо­га чи аква­а­е­ро­бі­ка, до­бре до­по­ма­га­ють під­три­му­ва­ти ор­га­нізм і м’язи у здо­ро­во­му то­ну­сі.

Як гі­пер­то­нус м’язів мо­же впли­ну­ти на по­ло­ги?

У та­кій си­ту­а­ції у жін­ки мо­же по­ру­ши­ти­ся ру­хли­вість та­зо­вих кі­сток, і по­ло­ги мо­жуть прой­ти з по­ру­ше­н­ня­ми. На­при­клад, не роз­кри­ті кіс­тки та­зу мо­жуть трав­му­ва­ти го­ло­ву ди­ти­ни. Са­ме то­му ки­їв­ський Центр при­ро­дної ва­гі­тно­сті та гар­мо­ні­чно­го роз­ви­тку ди­ти­ни, де я пра­цюю з ва­гі­тни­ми і не­мов­ля­та­ми, ро­бить акцент на м’якій фі­зи­чній актив­но­сті, зокре­ма на аква­а­е­р­обі­ці. У во­ді м’язи кра­ще тя­гну­ться, і ва­гі­тні отри­му­ють еко­ло­гі­чну роз­тяж­ку, зав­дя­ки чо­му ті­ло стає більш гну­чким і ру­хо­мим. Під час ви­ко­ри­ста­н­ня ме­то­ду ва­тсу від­бу­ва­є­ться біо­ди­на­мі­чна ро­бо­та на во­ді – так зва­на «кра­ні­о­са­краль­на те­ра­пія у во­ді», або аква-кст, за до­по­мо­гою якої ми при­би­ра­є­мо ути­ски і спа­зми у м’язах, «роз­бло­ко­ву­є­мо» кіс­тки та­зу. Зав­дя­ки цьо­му фі­зіо­ло­гія ва­гі­тної і ди­ти­ни спів­на­ла­што­ву­ю­ться, і «роз­сла­блю­ю­ться» на­віть кіс­тки.

У за­кор­дон­ній пра­кти­ці, на­при­клад у Швей­ца­рії, під час по­ло­гів при­су­тній осте­о­пат. Яка йо­го роль?

Так, є та­ка пра­кти­ка і на­віть по­ня­т­тя «осте­о­па­ти­чні ді­ти». Це ді­ти, які на­ро­ди­ли­ся при осте­о­па­ти­чно­му су­про­во­ді, ко­ли з ва­гі­тни­ми до по­ло­гів пра­цю­вав осте­о­пат, який від­сте­жу­вав, щоб у них не бу­ло спа­змів, за­бло­ко­ва­них ді­ля­нок у ті­лі. Ва­жли­вий і пси­хо­ло­гі­чний стан жін­ки. Якщо ва­гі­тна пе­ре­бу­ває у ста­ні стре­су, то че­рез пси­хо­со­ма­ти­ку бу­де та­кож за­бло­ко­ва­на її м’язо­ва си­сте­ма. Як на­слі­док, та­кій жін­ці скла­дні­ше на­ро­ди­ти при­ро­дним шля­хом, у неї мо­же з’яви­ти­ся біль у по­пе­ре­ку, мо­жуть ви­ни­кну­ти про­бле­ми зі спи­ною. Ко­ли у жін­ки не­має за­ти­сків, то во­на го­то­ва на­ро­джу­ва­ти при­ро­дним шля­хом, у то­му чи­слі на пси­хо­ло­гі­чно­му рів­ні. Са­ме для цьо­го з ва­гі­тни­ми пра­цює осте­о­пат. У ме­не є на­мір вті­ли­ти цей до­свід в Укра­ї­ні на ба­зі на­шо­го цен­тру. Ми пра­цю­є­мо ра­зом із ке­рів­ни­ком цен­тру

Та­ма­рою Жа­лов­ською, яка за­йма­є­ться ін­фор­ма­цій­ним і ду­хов­ним су­про­во­дом по­ло­гів як доула, а я – біо­ди­на­мі­чним, пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чним су­про­во­дом як осте­о­пат. Та­ким чи­ном, ми ро­би­мо свою ча­сти­ну ро­бо­ти, але в жо­дно­му ра­зі не за­ва­жа­є­мо лі­ка­рям – ні ді­єю, ні по­ра­дою. Ба­га­то в чо­му зав­да­н­ня осте­о­па­та під час по­ло­гів – три­ма­ти те­ра­пев­ти­чний про­стір, іно­ді на­віть не тор­ка­ю­чись, біо­ди­на­мі­чно да­ва­ти під­трим­ку і ре­сурс жін­ці й ди­ти­ні.

Як це від­бу­ва­є­ться: осте­о­пат під­ка­зує, спря­мо­вує жін­ку?

Як пра­ви­ло, осте­о­пат не під­ка­зує, а пра­цює з ті­лом. Мо­же роз­ми­на­ти паль­ці або сто­пи, взя­ти жін­ку за ру­ку і пра­цю­ва­ти че­рез до­ло­ню з будь-якою ді­лян­кою її ті­ла. Це від­бу­ва­є­ться зав­дя­ки пев­ній чу­тли­во­сті, яку на­пра­цьо­ву­ють осте­о­па­ти. На­при­клад, по­трі­бна під­трим­ка в обла­сті ни­рок – кла­деш ру­ку на цю ді­лян­ку і три­ма­єш. Осте­о­пат у про­це­сі по­ло­гів три­має про­стір, за­ува­жує син­хрон­ність, яка від­бу­ва­є­ться у про­це­сі. Для то­го щоб по­ло­ги про­йшли пра­виль­но, їх по­вин­на за­пу­сти­ти ди­ти­на, а для цьо­го має бу­ти її син­хро­ні­за­ція з ма­мою. Але, на­при­клад, епі­ду­раль­на ане­сте­зія, яку ро­блять ба­га­тьом по­ро­ді­л­лям, роз­ри­ває цей зв’язок, від­бу­ва­є­ться де­син­хро­ні­за­ція. Та­кож зав­да­н­ня ос- те­о­па­та – да­ти енер­ге­ти­чну під­трим­ку всьо­му ро­до­во­му про­це­су.

Чи є в Укра­ї­ні пра­кти­ка спів­пра­ці з осте­о­па­том?

По­ки це тіль­ки по­оди­но­кі ви­пад­ки. Не так лег­ко до­мог­ти­ся при­су­тно­сті під час по­ло­гів – біль­ше двох осіб не пу­ска­ють, і зде­біль­шо­го це хтось із ро­ди­чів і доула. За­раз та­ка пра­кти­ка по­всю­дна. Але я спо­ді­ва­ю­ся, що не­за­ба­ром си­ту­а­ція бу­де змі­ню­ва­ти­ся.

Чи є по­ка­за­н­ня до осте­о­па­ти­чно­го су­про­во­ду у ва­гі­тних?

Не­має ні­яких спе­ці­аль­них по­ка­зань, це ко­ри­сно всім ва­гі­тним. Осо­бли­во в той мо­мент, ко­ли ди­ти­на з’яв­ля­є­ться на світ. Про­тя­гом пер­ших 72 го­дин жи­т­тя у ма­лю­ка за­пу­ска­ю­ться по­ту­жні про­це­си в ор­га­ні­змі, в то­му чи­слі біо­ди­на­мі­чні. Якщо у про­це­сі по­ло­гів у ди­ти­ни ви­ни­кла якась па­то­ло­гія, то осте­о­пат мо­же від­ра­зу, пра­кти­чно не тор­ка­ю­чись, у біо­ди­на­мі­чно­му про­сто­рі по­пра­цю­ва­ти з ди­ти­ною і да­ти їй не­об­хі­дну під­трим­ку, щоб у пер­ші до­бу-три ма­кси­маль­но ефе­ктив­но і пра­виль­но на­ла­шту­ва­ли­ся всі жит­тє­во ва­жли­ві си­сте­ми ор­га­ні­зму но­во­на­ро­дже­но­го.

Осте­о­пат по­ви­нен бу­ти по­руч із не­мов­лям про­тя­гом пер­ших трьох діб жи­т­тя?

Не по­трі­бно по­стій­но пе­ре­бу­ва­ти по­руч із не­мов­лям. Мо­жна по­пра­цю­ва­ти про­тя­гом пер­шої го­ди­ни пі­сля на­ро­дже­н­ня. Однак в іде­а­лі, ще раз хо­чу акцен­ту­ва­ти на цьо­му ува­гу, ва­жли­ва під­трим­ка під час ва­гі­тно­сті, до по­ло­гів, під час по­ло­гів і пі­сля них. У нас у цен­трі, на­при­клад, із не­мов­ля­та­ми пра­цю­ють у ба­сей­ні. Це теж осте­о­па­ти­чний па­тро­наж.

Які ви­то­ки і фун­кції ме­то­ду ва­тсу, який ви за­сто­со­ву­є­те?

Ва­тсу роз­ро­бив аме­ри­ка­нець Га­рольд Далл (Harold Dull) у 1980 ро­ці, він ви­вчав у Япо­нії ши­а­цу (тра­ди­цій­на япон­ська те­ра­пія. – Прим. ред.). Оскіль­ки у Ка­лі­фор­нії є га­ря­чі дже­ре­ла, він ви­рі­шив ада­пту­ва­ти ши­а­цу до ро­бо­ти у во­ді і на­звав но­ве яви­ще «ва­тсу» (від ан­глій­сько­го сло­ва «во­да»). Ця аме­ри­кан­ська си­сте­ма отри­ма­ла роз­ви­ток у за­хі­дно­му сві­ті і по­ча­ла ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для ре­а­бі­лі­та­ції у во­ді. За­раз во­на вва­жа­є­ться у кіль­ка ра­зів ефе­ктив­ні­шою, ніж ро­бо­та з ті­лом у су­хо­му ка­бі­не­ті, і за­сто­со­ву­є­ться більш ніж у 40 кра­ї­нах. Ва­тсу за­сто­со­ву­є­ться для всіх – ва­гі­тних, спортс­ме­нів, пен­сіо­не­рів, офі­сних пра­ців­ни­ків... У на­шо­му Цен­трі ми з’єд­на­ли ва­тсу з біо­ди­на­мі­кою у во­ді – ви­йшло «аква-кст». За­зви­чай за до­по­мо­гою біо­ме­ха­ні­ки «роз­кру­чу­є­ться» фі­зіо­ло­гія ті­ла, кіс­тки, а по­тім про­цес за­вер­шу­є­ться біо­ди­на­мі­чною ро­бо­тою. Та­ким чи­ном на­ша те­ра­пія за­ді­ює два на­пря­ми – ва­тсу і кра­ні­о­са­краль­ну те­ра­пію (КСТ). Це по­ту­жна ре­а­бі­лі­та­ція, від­нов­ле­н­ня на рів­ні фі­зіо­ло­гії і пси­хо­ло­гії, енер­ге­ти­чної ці­лі­сно­сті лю­ди­ни.

Ви го­во­ри­ли, що у во­ді май­бу­тня ма­ма пе­ре­жи­ває ті са­мі від­чу­т­тя, що й ем­бріон в утро­бі?

Це окре­ма те­ма пси­хо­те­ра­пев­ти­чно­го на­пря­му, ко­ли ма­ма за­но­во «пе­ре­жи­ває» пе­ри­на­таль­ний пе­рі­од. За­ну­рю­ю­чись у стан пе­ри­на­таль­но­го пе­рі­о­ду, ми мо­же­мо отри­ма­ти «ма­трьо­шку»: ди­ти­на зна­хо­ди­ться в ма­мі, яка теж у цей мо­мент ні­би­то є ди­ти­ною, що пе­ре­бу­ває в ма­тці. І ма­ма зав­дя­ки то­му, що «по­тра­пляє» в умо­ви пе­ри­на­таль­но­го пе­рі­о­ду, мо­же за­но­во про­жи­ти якісь про­гра­ми, не прой­де­ні нею сво­го ча­су. Це сто­су­є­ться будь-якої жін­ки,

Ба­га­то в чо­му зав­да­н­ня осте­о­па­та під час по­ло­гів – три­ма­ти те­ра­пев­ти­чний про­стір, іно­ді на­віть не тор­ка­ю­чись, да­ва­ти під­трим­ку і ре­сурс жін­ці та ди­ти­ні

не­за­ле­жно від по­ло­гів, вла­сне, як і чо­ло­ві­ка, у яко­го бу­ла якась ро­до­ва травма. Че­рез по­втор­не «про­хо­дже­н­ня» цьо­го пе­рі­о­ду у во­ді мо­жна зці­ли­ти трав­му. Це по­ту­жна ме­то­ди­ка, пра­цю­ва­ти тре­ба ду­же аку­ра­тно, то­му що у де­яких лю­дей пси­хо­трав­ма мо­же не­спо­ді­ва­но про­я­ви­ти­ся. Всі, хто пра­цює з ва­тсу і біо­ди­на­мі­кою, по­вин­ні про­хо­ди­ти осно­ви ро­бо­ти із пси­хо­трав­мою і ро­зу­мі­ти, що ро­би­ти, якщо во­на ра­птом про­я­ви­ла­ся. Май­стер ва­тсу по­ви­нен бу­ти і пси­хо­ло­гом, і пси­хо­те­ра­пев­том. Ме­ні в цьо­му ду­же до­по­мо­гла бо­ді­на­мі­ка (ті­ле­сно-орі­єн­то­ва­на пси­хо­те­ра­пія), яку я ви­вчав у Іва­на Лям­зі­на. У кра­ні­о­са­краль­ній те­ра­пії я про­хо­див ро­бо­ту із пси­хо­трав­мою, то­му, якщо ба­чу її про­яв, від­чу­ваю се­бе ком­фор­тно і знаю, що по­трі­бно ро­би­ти. Якщо май­бу­тня ма­ма змо­же прой­ти свої про­гра­ми, їй і на­ро­джу­ва­ти бу­де лег­ше, у неї не бу­де ймо­вір­но­сті «за­стря­ва­н­ня». Яскра­вий при­клад та­ко­го «за­стря­ва­н­ня» у де­яких жі­нок – кіль­ка ви­ки­днів на одно­му і то­му са­мо­му тер­мі­ні. Ймо­вір­но, сто­їть якась про­гра­ма, яку не вда­є­ться прой­ти, і жін­ки зно­ву і зно­ву по­вер­та­ю­ться до неї. Але ко­ли жін­ка по­втор­но про­хо­дить свій пе­ри­на­таль­ний пе­рі­од, то во­на кра­ще син­хро­ні­зу­є­ться з ди­ти­ною, спів­на­ла­што­ву­є­ться з нею, а по­тім, під час ва­гі­тно­сті та по­ло­гів, кра­ще її від­чу­ває і ро­зу­міє. Іно­ді ми ба­чи­мо вра­жа­ю­чі, з по­гля­ду тра­ди­цій­них уяв­лень, яви­ща. Ба­га­то хто звик вва­жа­ти, що ди­ти­на в утро­бі ні­чо­го не ро­зу­міє, а тіль­ки щось від­чу­ває. Але ко­ли ми пра­цю­ва­ли з ва­гі­тни­ми за ме­то­дом КСТ, то спо­сте­рі­га­ли мо­мен­ти, в яких ди­ти­на ста­ва­ла кра­ні­о­са­краль­ним те­ра­пев­том, тоб­то зці­ля­ла ма­му зсе­ре­ди­ни. Те­ра­певт від­чу­вав, що ди­ти­на пра­цює, вза­є­мо­діє – як із ма­мою, так і з ним.

Як це про­яв­ля­ло­ся?

Це суб’єктив­не від­чу­т­тя. На­при­клад, ди­ти­ні не по­до­ба­є­ться, як те­ра­певт по­во­ди­ться, і во­на яки­мось чи­ном на від­ста­ні дає енер­ге­ти­чні уда­ри, від­штов­хує і бло­кує ро­бо­ту фа­хів­ця. Кра­ні­о­са­краль­ний те­ра­певт не міг пра­цю­ва­ти, якщо не ви­хо­ди­ло до­мо­ви­ти­ся з ди­ти­ною. Ди­ти­на в утро­бі – це ціл­ком ро­зум­на істо­та, силь­на енер­ге­ти­чно. Є та­ке по­ня­т­тя в КСТ, як се­ре­дин­на лі­нія. Це схо­же на ме­ри­ді­ан, який іде уздовж хреб­та. Ми її від­чу­ва­є­мо енер­ге­ти­чно – це цен­траль­ний ка­нал, по яко­му те­че енер­гія. Я від­чу­ваю се­ре­дин­ну лі­нію у ва­гі­тної і по­руч ма­лень­ку се­ре­дин­ну лі­нію у ди­ти­ни. Во­на мо­же роз­та­шо­ву­ва­ти­ся так, як ма­ля ле­жить, пра­ві­ше чи лі­ві­ше, тро­хи збо­ку – я від­чу­ваю, як дві лі­нії схо­дя­ться в одну і ру­ха­ю­ться, як єди­на хви­ля. У цей мо­мент від­бу­ва­ю­ться не­зви­чай­ні про­це­си, іно­ді ме­ні зда­є­ться, що ма­люк усе­ре­ди­ні ма­ми на­ба­га­то му­дрі­ший, ніж усі при­су­тні по­руч із ним. І в то­му ра­зі, ко­ли ми з ди­ти­ною по­чи­на­є­мо зна­хо­ди­ти спіль­ну мо­ву під час ва­гі­тно­сті, ко­ли ми її пра­виль­но зу­стрі­ча­є­мо під час по­ло­гів, во­на зов­сім по-ін­шо­му роз­ви­ва­є­ться у до­ро­сло­му жит­ті. У та­ко­му ра­зі не від­бу­ва­є­ться то­го, що спі­тка­ло ба­га­тьох під­лі­тків і до­ро­слих лю­дей – ро­до­вих травм, які по­трі­бно лі­ку­ва­ти на ста­дії де­пре­сій або су­ї­ци­даль­них на­хи­лів.

Що ро­би­ти тим, хто вже трав­мо­ва­ний під час на­ро­дже­н­ня?

Ро­до­ві трав­ми мо­жуть впли­ва­ти на ба­га­то жит­тє­вих про­це­сів, та­ких як умі­н­ня ра­ді­ти жи­т­тю, зда­тність зро­би­ти пер­ший крок, ді­я­ти і пе­ре­ма­га­ти, до­во­ди­ти по­ча­те до кін­ця. Ми з ко­ле­га­ми пла­ну­є­мо ор­га­ні­зу­ва­ти пси­хо­ло­гі­чні тре­нін­ги в ба­сей­ні, на яких про­фе­сій­ні пси­хо­ло­ги до­по­ма­га­ти­муть до­ро­слим за­но­во про­жи­ти про­цес на­ро­дже­н­ня і зці­ли­ти свою ро­до­ву трав­му. З трав­ма­ми, при­ро­дно, по­трі­бно пра­цю­ва­ти. Якщо не вда­ло­ся зу­стрі­ти ди­ти­ну під час по­ло­гів пра­виль­но, то­ді ба­жа­но яко­мо­га ра­ні­ше по­ча­ти з нею пра­цю­ва­ти. Хо­ча б у під­лі­тко­во­му ві­ці, щоб не бу­ло про­блем зі спіл­ку­ва­н­ням, не ви­ни­ка­ло ду­мок про су­ї­цид та ін­ших па­то­ло­гій. Однак в іде­а­лі я – при­хиль­ник ство­ре­н­ня си­сте­ми пра­виль­ної «зу­стрі­чі» не­мов­лят. То­ді ви­со­ка ймо­вір­ність, що та­кі ді­ти ви­ро­стуть фі­зи­чно і пси­хо­ло­гі­чно здо­ро­ви­ми лю­дьми.

ОЛЕГ КРИ­ВО­ХАТ Ма­са­жист-осте­о­пат, май­стер рей­ки, пра­кти­кує ма­саж ва­тсу і кра­ні­о­са­краль­ну те­ра­пію (КСТ) у во­ді у ки­їв­сько­му Цен­трі при­ро­дної ва­гі­тно­сті та гар­мо­ні­чно­го роз­ви­тку ди­ти­ни; пра­цює з до­ро­сли­ми, ва­гі­тни­ми та ді­тьми у Сту­дії фло­а­тин­гу «Аль­фа»

Олег Ки­во­хат та Ан­на Ви­хо­ва­нець під час се­ан­су ма­са­жу ва­тсу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.