До­слі­дже­н­ня «Як скла­сти ро­до­від»

KOLESO ZHITTJA - - Зміст - ОЛЕ­НА КИ­СЕ­ЛЬО­ВА ге­не­а­лог-пра­ктик

Оле­на Ки­се­льо­ва

КРОК 1

ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЯ СИ­СТЕ­МИ ЗБЕ­РІ­ГА­Н­НЯ ІН­ФОР­МА­ЦІЇ

Один із най­більш зру­чних сьо­го­дні ва­рі­ан­тів си­сте­ма­ти­за­ції сі­мей­но­го ар­хі­ву – сай­ти для ство­ре­н­ня ро­до­во­дів. Ви­бе­ріть один із та­ких сай­тів, на­при­клад Myheritage, Familyspace, «Моє ро­дин­не де­ре­во», і за­пов­ніть осо­би­сті кар­тки ро­ди­чів ті­єю ін­фор­ма­ці­єю, яка є на­те­пер.

КРОК 2

РОЗ­ГЛЯД СІ­МЕЙ­НИХ ДО­КУ­МЕН­ТІВ І ФОТОГРАФІЙ

Май­же у ко­жно­го є «за­гу­бле­на» на го­ри­щі ко­роб­ка зі ста­ри­ми до­ку­мен­та­ми та фо­то­гра­фі­я­ми, ли­стів­ка­ми, ли­ста­ми та ін­ши­ми «по­да­рун­ка­ми» істо­рії ро­ди­ни. Ува­жно ви­вчіть і про­ана­лі­зуй­те їх вміст. Звер­тай­те ува­гу на да­ти в до­ку­мен­тах, під­пи­си на зво­ро­ті фотографій (там іно­ді вка­зу­є­ться вік і рік по­дії на фо­то), знім­ки ро­ди­чів у фор­ме­но­му одя­зі (мо­жна ви­зна­чи­ти при­бли­зний рік знім­ка, рід військ і зва­н­ня вій­сько­во­го).

У ба­га­тьох із нас про пред­ків є ли­ше ту­ман­ні спо­га­ди і ле­ген­ди, що пе­ре­да­ю­ться з по­ко­лі­н­ня в по­ко­лі­н­ня у ро­ди­ні. Але чим стар­ши­ми і му­дрі­ши­ми ми ста­є­мо, тим ясні­ше ро­зу­мі­є­мо, на­скіль­ки ва­жли­во зна­ти своє ко­рі­н­ня. Як же знай­ти ін­фор­ма­цію про пред­ків?

КРОК 3 СПІЛ­КУ­ВА­Н­НЯ З РО­ДИ­ЧА­МИ

Пі­сля роз­гля­ду фо­то, най­імо­вір­ні­ше, у вас ви­ни­кне ма­са пи­тань. Пи­тай­те ро­ди­чів, ді­зна­вай­те­ся П. І. Б. лю­ди­ни на фо­то (для жі­нок – ді­во­че прі­зви­ще), да­ту і мі­сце її на­ро­дже­н­ня/ смер­ті, на­ціо­наль­ність, П. І. Б., да­ти і мі­сця на­ро­дже­н­ня всіх чле­нів сім’ї, мі­сце і час на­вча­н­ня, спе­ці­аль­ність, рід і мі­сце за­нять, ві­ро­спо­віда­н­ня, на­го­ро­ди та зва­н­ня, в яких ві­до­мих по­ді­ях бра­ли участь... На цьо­му ета­пі ви не тіль­ки до­від­а­є­те­ся про фа­кти, а й на­пов­ни­те­ся емо­ці­я­ми та спо­га­да­ми.

КРОК 4 ПО­ШУК В ІН­ТЕР­НЕ­ТІ

Зви­чай­но, в ме­ре­жі не ви­йде знай­ти всю ін­фор­ма­цію, яка вас ці­ка­вить, але де­які да­ні вже оци­фро­ва­ні та ви­кла­де­ні у за­галь­ний до­ступ. Ін­фор­ма­цію мо­жна знай­ти на цих ре­сур­сах: rodstvenniki.ua, pra.in.ua, 1914.svrt.ru, gwar.mil. ru, cavalier.rusarchives.ru, pamyat-naroda.ru, obd-memorial. ru, podvignaroda.ru, www.dokst.de, lists.memo.ru і ба­га­тьох ін­ших. Усі ба­зи ство­рю­ва­ли­ся вру­чну шля­хом пе­ре­не­се­н­ня да­них із па­пе­ро­вих дже­рел, то­му під час по­шу­ку варто вра­хо­ву­ва­ти люд­ський фа­ктор і шу­ка­ти прі­зви­ще в рі­зних ва­рі­а­ці­ях.

КРОК 5 РО­БО­ТА З АРХІВНИМИ ДО­КУ­МЕН­ТА­МИ

В ар­хів­них до­ку­мен­тах ви мо­же­те знай­ти ін­фор­ма­цію, яка на­ле­жить до пер­со­наль­них да­них: П. І. Б., да­та на­ро­дже­н­ня, да­та смер­ті, да­та одру­же­н­ня. За­ле­жно від тер­мі­ну дав­но­сті й ти­пу до­ку­мен­та ін­фор­ма­ція мо­же збе­рі­га­ти­ся в РАЦСАХ або ар­хі­вах мі­ста. На сай­тах цих уста­нов вка­за­ні умо­ви на­да­н­ня по­ді­бних по­слуг, тер­мі­ни й адре­си, за яки­ми слід звер­та­ти­ся. Якщо ви про­жи­ва­є­те або ча­сто від­ві­ду­є­те кра­ї­ни Єв­ро­пи чи США, є ще один ва­рі­ант. Ба­за да­них жи­те­лів ко­ли­шніх кра­їн СНД є у Цер­кви Ісу­са Хри­ста Свя­тих остан­ніх днів (мор­мо­нів). У 90-ті во­ни об’їха­ли ар­хі­ви й оци­фру­ва­ли біль­шість до­ку­мен­тів: ме­три­чні кни­ги, пе­ре­пи­си на­се­ле­н­ня, ре­візь­кі каз­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.