Епі­лог «Пі­дві­сний міст»

Гру­зин­ська при­тча

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Між дво­ма ви­со­ко­гір­ни­ми се­ли­ща­ми бу­ла гли­бо­ка уще­ли­на. Що­би про­кла­сти шлях че­рез неї, ме­шкан­ці сіл по­бу­ду­ва­ли під­віс-ний міст, осно­вою яко­го бу­ли чо­ти­ри тро­си. На ни­жні тро­си по­кла­ли до­шки, а верх­ні ста­ли по­руч­чям. Лю­ди на­стіль­ки зви­кли пе­ре­хо­ди­ти цей не ду­же стій­кий міст, що на­віть за­бу­ва­ли три­ма­ти­ся за верх­ні тро­си. Одно­го ран­ку жи­те­лі сіл пі­ді­йшли до мо­сту і по­ба­чи­ли, що по­руч­чя ку­дись зни­кло, за­ли­ши­ла­ся тіль­ки «до­ріж­ка» із до­щок. Ні­хто не на­смі­лив­ся ста­ти на хи­ткий мі­сток. По­ки тро­си-по­руч­чя бу­ли на мі­сці, на них не звер­та­ли ува­ги, а без них міст став не­при­сту­пним. Так і на­ші батьки. По­ки во­ни жи­ві, нам зда­є­ться, що ми мо­же­мо обі­йти­ся без них. А щой­но їх втра­ча­є­мо – жи­т­тя пе­ре­тво­рю­є­ться на су­ціль­ні не­без­пе­ки та тру­дно­щі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.