Три грі­хи люд­ства

Як усві­до­ми­ти его­їзм, гор­ди­ню і пер­фе­кціо­нізм

KOLESO ZHITTJA - - Зміст - Вив­чає і ви­кла­дає ка­ба­лу про­тя­гом 18 ро­ків. Зна­вець і тре­нер схі­дних єди­но­борств, у то­му чи­слі ка­ра­те і кунг-фу. Про­тя­гом 20 ро­ків пра­кти­кує ме­ди­та­ції рі­зних на­пря­мів. Вив­чив і до­слі­див ста­ро­дав­ні ка­ба­лі­сти­чні дже­ре­ла, що мі­стять те­хні­ки роз­ви­тку про­ро­чог

Ав­ра­ам Фі­шер­ман

Лю­ди­на рід­ко за­ми­слю­є­ться над тим, як її що­ден­ні дії мо­жуть від­би­ти­ся на до­лі всьо­го люд­ства. Але з Бі­блії ми зна­є­мо про де­кіль­ка пре­це­ден­тів, ко­ли вчин­ки лю­дей ви­кли­ка­ли гнів Ви­щих сил і по­ка­ра­н­ня для всіх. Як усві­до­ми­ти на­ші по­тен­цій­но не­без­пе­чні дії та пе­ре­йти на рі­вень бо­же­ствен­но­го ща­стя, до­по­мо­же ро­зі­бра­ти­ся дав­нє вче­н­ня – ка­ба­ла.

Все,

що на­пи­са­но в Бі­блії, мо­же від­бу­ва­ти­ся з ко­жним із нас за­раз. На­справ­ді бі­блій­ні істо­рії – про те, що ми по­вин­ні в цей мо­мент зна­ти, щоб по­лі­пши­ти се­бе від­по­від­но до бо­же­ствен­но­го за­ду­му. Ці по­лі­пше­н­ня по­вин­ні тор­кну­ти­ся і ко­жної окре­мої лю­ди­ни, і люд­ства за­га­лом.

По­ко­лі­н­ня по­то­пу

Є ви­щий за­кон, який за­бо­ро­няє при­йма­ти за­до­во­ле­н­ня за­ра­ди се­бе, тоб­то в его­їсти­чній фор­мі. Та­ке рі­ше­н­ня бу­ло прийня­те в ко­ре­нях ду­хов­них сві­тів, і то­му жо­дна лю­ди­на, яка по­во­ди­ться его­їсти­чно, не мо­же бу­ти ща­сли­вою – у неї по­стій­но бу­дуть ви­ни­ка­ти якісь про­бле­ми. Те, що ста­ло­ся у по­ко­лін­ні по­то­пу, – це ви­раз фор­ми его­ї­зму, при­тя­гне­н­ня на­со­ло­ди та за­до­во­ле­н­ня без ба­жа­н­ня про­ве­сти ро­бо­ту над со­бою, пе­ре­ла­шту­ва­ти се­бе на якість від­да­чі, в лю­ди­ну, що дає. Мо­жна бу­ти ща­сли­ви­ми та при­йма­ти за­до­во­ле­н­ня тіль­ки то­ді, ко­ли ви по­ді­бні до то­го, хто дає. Якщо ін­ший дає, то ви теж по­вин­ні бу­ти тим, хто дає. Якщо дже­ре­ло всьо­го хо­че вас на­со­ло­джу­ва­ти, то ви теж по­вин­ні бу­ти у фор­мі лю­бо­ві та від­да­чі. Це не від­бу­ва­є­ться ав­то­ма­ти­чно, над цим по­трі­бно пра­цю­ва­ти. По­ко­лі­н­ня по­то­пу хо­ті­ло отри­ма­ти сві­тло без про­ве­де­н­ня та­кої ро­бо­ти. Ле­ген­ди го­во­рять про те, що це по­ко­лі­н­ня зі­псу­ва­ло Тво­рі­н­ня че­рез обмін па­ра­ми – кро­ко­дил одру­жив­ся зі сло­ном, слон – із бе­ге­мо­том, бе­ге­мот – із ле­ле­кою, ле­ле­ка – з ми­шею. Всі Тво­рі­н­ня зі­псу­ва­ли­ся. А з чо­го все по­ча­ло­ся? З лю­ди­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.