Ви­хід у стан усві­дом­ле­н­ня

KOLESO ZHITTJA - - Практикум «шлях До Сили» - Стат­ті за те­мою: с. 26, 82, 94

Пе­ре­бу­ва­ю­чи в єд­нан­ні зі сво­їм Ду­хов­ним дже­ре­лом: – спо­сте­рі­гай­те за со­бою збо­ку в до­слі­джу­ва­ній си­ту­а­ції; – від­чуй­те свою від­окрем­ле­ність, від­рі­за­ність у кон­кре­тній

си­ту­а­ції від по­то­ку сві­тла і лю­бо­ві; – усві­дом­те, як у ва­шо­му Ро­ду про­яв­ляв­ся цей сце­на­рій; – як ста­ла­ся втра­та зв’яз­ку з Ду­хов­ним дже­ре­лом, до­бро­віль­на зда­ча у без­ви­хідь, прийня­т­тя зв’яза­но­сті об­ста­ви­на­ми, ви­му­ше­ність?

Ви­сло­віть гли­бо­кий і щи­рий на­мір зці­ли­ти та від­но­ви­ти че­рез се­бе по­тік лю­бо­ві у сво­є­му Ро­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.