З'єд­на­н­ня з Ду­хов­ним дже­ре­лом

KOLESO ZHITTJA - - Практикум «шлях До Сили» - Стат­ті за те­мою: с. 34, 46, 50

Зга­дай­те про те, що як ду­хов­на істо­та ви – ча­сти­на без­ме­жно­го оке­а­ну Бо­же­ствен­но­го сві­тла і лю­бо­ві, а от­же, по­єд­на­ні з ним.

Ви­пря­міть ті­ло, ви­тя­гніть хре­бет, зро­біть гли­бо­кий пов­ний вдих, від­пу­стіть на­пру­гу й усві­дом­те свою бо­же­ствен­ну спо­рі­дне­ність.

При­тя­гні­ться чут­тє­во та ін­ту­ї­тив­но до сво­го Ду­хов­но­го дже­ре­ла.

Із гли­би­ни сво­го сер­ця звер­ні­ться за до­по­мо­гою до Твор­ця. Від­крий­те­ся, до­вір­те­ся йо­му як дбай­ли­во­му і лю­бля­чо­му ба­тьку.

Від­чуй­те вну­трі­шнє на­пов­не­н­ня сві­тлом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.