«Те­ри­то­рія Ре­аль­но­го Жи­т­тя» – це:

KOLESO ZHITTJA - - Круглий Стіл -

про­стір для роз­ви­тку жін­ки та її вну­трі­шньо­го по­тен­ці­а­лу; про­сті та ді­є­ві ін­стру­мен­ти для роз­кри­т­тя жі­но­чо­го сприйня­т­тя сві­ту, ро­зу­мі­н­ня сво­го вну­трі­шньо­го устрою і мо­жли­во­стей;

пра­кти­чні на­ви­чки управ­лі­н­ня які­стю сво­го жи­т­тя.

Зав­да­н­ня Те­ри­то­рії – у то­му, щоб до­по­мог­ти:

по­вер­ну­ти при­ро­дну жі­но­чу му­дрість; від­но­ви­ти чу­тли­вість; усві­до­ми­ти, очи­сти­ти і транс­фор­му­ва­ти не­у­сві­дом­ле­ний і не­про­жи­тий до­свід; звіль­ни­ти вну­трі­шні ре­сур­си; роз­кри­ти твор­чий по­тен­ці­ал; усві­до­ми­ти за­ко­ни і пра­ви­ла вза­є­мо­дії зі сві­том, у то­му чи­слі чо­ло­ві­чі та жі­но­чі сто­сун­ки; узго­ди­ти до­свід осо­би­сто­сті із зав­да­н­ня­ми ду­ші; по­лі­пши­ти якість жи­т­тя за­га­лом, у всіх йо­го сфе­рах.

Основ­на про­гра­ма на­вча­н­ня – це ба­зо­вий тре­нінг «При­ро­да жін­ки»

і 5 схо­ди­нок «Абе­тки Жі­но­чої Си­ли»: Жін­ка-на­со­ло­да, Жін­ка­Лю­бов, Жін­ка-на­тхне­н­ня, Жін­ка-май­стри­ня, Жін­ка-му­дрість.

До нас при­хо­дять жін­ки, які усві­до­ми­ли, що:

хо­чуть жи­ти в лю­бо­ві; у жит­ті є щось іще; цін­ність – у тво­рен­ні, збе­ре­жен­ні і роз­ви­тку від­но­син у па­рі; для них ва­жли­ві мо­ло­дість, кра­са, се­ксу­аль­ність, за­до­во­ле­н­ня, ін­те­рес чо­ло­ві­ка;

вто­ми­ли­ся від чу­жих по­рад і хо­чуть ре­аль­них змін у сво­є­му жит­ті;

не мо­жуть упо­ра­ти­ся із тру­дно­ща­ми, що ви­ни­ка­ють.

Ба­зо­вий ав­тор­ський тре­нінг «При­ро­да жін­ки» до­по­ма­гає:

роз­ши­ри­ти вну­трі­шні кор­до­ни; під­ви­щи­ти по­чу­т­тя впев­не­но­сті і вну­трі­шньої си­ли; енер­ге­ти­чно на­пов­ни­ти­ся; від­чу­ти лег­кість і сво­бо­ду; під­ви­щи­ти чут­тє­вість і чу­тли­вість, у то­му чи­слі до се­бе; по­лі­пши­ти сто­сун­ки в осо­би­сто­му жит­ті; під­ви­щи­ти ін­те­рес із бо­ку ото­че­н­ня; знай­ти лег­кість у ви­рі­шен­ні жит­тє­вих зав­дань.

В Ака­де­мії про­хо­дять май­стер-кла­си, тре­нін­ги, ін­ди­ві­ду­аль­ні кон­суль­та­ції, клу­бні зу­стрі­чі і твор­чі май­стер­ні. Роз­клад за­нять мо­жна ді­зна­ти­ся на сай­ті: trz.space

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.