«Ро­до­ве де­ре­во»

KOLESO ZHITTJA - - Кайтен-дослідження -

Це пра­кти­ка ма­лю­ва­н­ня для до­ро­слих і ді­тей. На ар­ку­ші ве­ли­ко­го фор­ма­ту (на­при­клад, ва­тма­ні) ма­лю­є­мо ве­ли­че­зне де­ре­во, де зо­бра­же­ні всі чле­ни ро­ду, яких ви пам’ята­є­те. На­віть якщо вам со­ром­но за яки­хось сво­їх ро­ди­чів, якщо ні­хто про них не го­во­рить у сім’ї, якщо у ва­шо­му ро­ду бу­ли абор­то­ва­ні ді­ти, са­мо­губ­ці, пси­хі­чно не­здо­ро­ві лю­ди, ув’язне­ні, за­сла­ні то­що, все одно ва­жли­во пам’ята­ти про всіх і пе­ред­ба­чи­ти для них мі­сце, яке во­ни за пра­вом за­йма­ють у ва­шо­му ро­до­во­му де­ре­ві. Ви­ши­ко­вуй­те лю­дей в ро­ду одно­го за ін­шим і в сві­до­мо­сті, і на па­пе­рі, і в сер­ці. Ва­жли­во про них пам’ята­ти, при­йма­ти їх та­ки­ми, яки­ми во­ни бу­ли, дя­ку­ва­ти їм, спи­ра­ти­ся на них, ро­би­ти іна­кше, ніж во­ни, і йти впе­ред. Ро­до­ве де­ре­во до­по­ма­гає нам по­ба­чи­ти всіх сво­їх рі­дних, про­сте­жи­ти зв’яз­ки між чле­на­ми ро­ду, ви­зна­ти їх існу­ва­н­ня і на­яв­ність ро­до­вої енер­гії між на­ми. Ма­лю­ва­н­ня ро­до­во­го де­ре­ва – ши­ро­ко­го, гі­л­ля­сто­го, з мі­цним ко­рі­н­ням – дасть змо­гу ни­ні­шній або май­бу­тній ди­ти­ні по­ба­чи­ти і від­чу­ти зв’язок зі сво­їм ко­рі­н­ням.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.