«Сі­мей­ний аль­бом»

KOLESO ZHITTJA - - Кайтен-дослідження -

Фо­то­гра­фії збе­рі­га­ють пам’ять. Осо­бли­во ста­рі, про­со­че­ні істо­рі­єю, ви­цві­лі, тро­хи по­шар­па­ні, з чор­ниль­ним ка­лі­гра­фі­чним по­чер­ком на зво­ро­ті фо­то­кар­тки. Ко­ри­сно вла­што­ву­ва­ти ри­ту­аль­ні ве­чо­ри з’єд­на­н­ня зі сво­їм ро­дом, ко­ли ра­зом з ва­ши­ми чле­на­ми сім’ї мо­жна роз­ди­ви­ти­ся облич­чя й очі рі­дних, знай­ти їх схо­жість із на­ми – і не тіль­ки зов­ні­шню; ко­ли мо­жна роз­по­ві­сти і по­слу­ха­ти істо­рії про близь­ких, упі­зна­ти в них се­бе, спів­пе­ре­жи­ва­ю­чи їхній до­лі, щоб по­ва­жа­ти їх, пи­ша­ти­ся ни­ми і при­йма­ти...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.