«Сві­тло між двох оке­а­нів»

Дра­ма. США (2016)

KOLESO ZHITTJA - - Фільми З «кж» -

Фільм про ба­тьків­ську лю­бов – его­їсти­чну та жер­тов­ну, яка ви­кли­кає вир емо­цій: на­дію, від­чай, страх, біль, гнів... Па­ра, яка не­що­дав­но втра­ти­ла свою ди­ти­ну, зна­хо­дить на бе­ре­зі оке­а­ну чо­вен із не­мов­лям і мер­твим чо­ло­ві­ком. Зда­є­ться, що це по­да­ру­нок Го­спо­да і все бу­де до­бре. Але ж десь жи­ве ма­ма ці­єї ди­ти­ни. Що ро­би­ти? По­жер­тву­ва­ти лю­бов’ю, щоб учи­ни­ти «пра­виль­но»? Вря­ту­ва­ти жін­ку в роз­па­чі, яка втра­ти­ла ди­тя, ці­ною жи­т­тя і ща­стя сво­го та сво­єї сім’ї? Істо­рія зму­шує спів­чу­ва­ти і ду­ма­ти про те, що бу­ло б цін­ні­ше для ко­жно­го з нас за та­ких об­ста­вин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.