Гли­бин­ний рівень ви­бо­ру

(Вік­тор Ма­ци­шин)

KOLESO ZHIZNI - - CONTENTS - Бесі­ду ве­ла На­тал­ка Тлу­ма­ць­ка

Зро­би­ти пра­виль­ний ви­бір мож­на тіль­ки то­ді, ко­ли по­чуєш се­бе, істин­но­го, без огля­ду на ото­чен­ня та свій жит­тєвий до­свід. Лікар та учи­тель транс­цен­ден­таль­ної ме­ди­та­ції роз­по­вів «КЖ» про про­це­си, що від­бу­ва­ють­ся в ор­ганіз­мі під час ви­бо­ру.

Зви­чай­но, оскіль­ки лю­ди­на є ду­же прак­тич­ною і має жит­тєвий до­свід, то, суб’єк­тив­но від­чу­ва­ю­чи ім­пульс, во­на мо­же під­твер­ди­ти цей на­прям на об’єк­тив­но­му для се­бе рів­ні, аналі­зу­ва­ти і кри­ти­ку­ва­ти йо­го. І на­віть на прак­тич­но­му рів­ні, де ми звич­но ви­прав­до­вує­мо свої дії, лю­ди­на ба­чить ра­ціо­нальне під­твер­джен­ня та­ко­го ім­пуль­су. Це до­по­ма­гає зро­би­ти пра­виль­ний ви­бір і от­ри­ма­ти ба­жа­ний ре­зуль­тат.

Але ж не у всіх лю­дей є на­вич­ка від­чу­ва­ти гли­бин­ний, фун­да­мен­таль­ний рівень…

Звер­ні­мо­ся до ана­ло­гії з рос­ли­ною, на­при­клад, із квіт­кою. Ми ба­чи­мо різ­ні її ча­сти­ни – стеб­ло, го­стрі ко­люч­ки, зе­лене ли­стя… Усі квіти відріз­ня­ють­ся, але об’єд­нує їх сік – він од­на­ко­вий, неза­леж­но від то­го, з яко­го рів­ня під­хо­ди­ти.

Про­те йо­го транс­фор­ма­ція і про­яв­лен­ня на кож­но­му рів­ні бу­дуть відріз­ня­ти­ся.

У людсь­ко­му жит­ті ми ні­би при­куті свої­ми зо­бов’язан­ня­ми на рів­ні про­фесії, спіл­ку­ван­ня з дру­зя­ми та ро­ди­ною то­що. Але по­чат­ком і ос­но­вою для всьо­го є ба­зо­вий рівень – це ре­зер­ву­ар енер­гії, що про­ни­зує всі ас­пек­ти на­шо­го жит­тя, то­му немає різ­ни­ці, з яко­го рів­ня ми до ньо­го на­б­ли­зи­мо­ся. Цей рівень – ро­зум, який тво­рить. Люд­ство здав­на су­про­вод­жу­ва­ли різ­ні вчен­ня і тех­но­ло­гії, які ба­зу­ють­ся на вла­сти­во­сті на­шо­го ро­зу­му ви­тон­чу­ва­ти­ся і пра­г­ну­ти біль­шої при­ва­б­ли­во­сті. У ре­зуль­таті ми по­чи­нає­мо ру­хати­ся в на­пря­мі щастя і та­ким чи­ном на­б­ли­жає­мо­ся до універ­саль­но­го рів­ня енер­гії, до рів­ня «со­ку», тоб­то твор­чо­го ро­зу­му, чи­стої сві­до­мо­сті. Так діє, на­при­клад, транс­цен­ден­таль­на ме­ди­та­ція Ма­харі­ші.

Ро­зум тіс­но пов’яза­ний з нер­во­вою си­сте­мою. І то­му, ко­ли ті­ло по­чи­нає роз­слаб­ля­ти­ся, за­пус­ка­ють­ся пси­хо­е­мо­цій­ні про­це­си очи­щен­ня від на­ко­пи­че­ної вто­ми, на­пру­жен­ня та стресу, які об­ме­жу­ва­ли здат­ність нер­во­вої си­сте­ми прий­ма­ти пра­виль­ні рі­шен­ня на ра­ціо­наль­но­му рів­ні.

Си­ла ви­бо­ру в цьо­му стані відра­зу стає спон­тан­но пра­виль­ною, по суті, без­меж­но на­пов­не­ною – тією, що мит­тєво при­но­сить за­до­во­лен­ня, на­віть на ета­пі по­чат­ку ру­ху в на­пря­мі пев­ної ме­ти. Як­що хви­лі по­в­но­ти і ра­до­сті су­про­вод­жу­ють лю­ди­ну в жит­ті, це теж є кри­терієм пра­виль­но­сті що­до ви­бо­ру шля­ху. У нев­ро­ло­гії це пов’яза­но з виді­лен­ням гор­монів ра­до­сті – се­ро­тоні­ну й ен­дор­фінів, а та­кож зі змі­ною елек­трич­ної ак­тив­но­сті ко­ри го­лов­но­го моз­ку, ко­ли ми ба­чи­мо на­ро­стан­ня ак­тив­но­сті аль­фа-рит­му. Ті­ло по­чи­нає це від­чу­ва­ти – ви­роб­ля­ють­ся фер­мен­ти і гор­мо­ни, ак­тиві­зуєть­ся пев­ний тип елек­трич­ної ак­тив­но­сті ко­ри го­лов­но­го моз­ку.

Чи мож­на змі­ни­ти тип ми­слен­ня і як це зро­би­ти?

Дум­ки, які при­хо­дять, свід­чать про особ­ливість на­шої нер­во­вої си­сте­ми – в яко­му стані во­на пе­ре­бу­ває, та­кі дум­ки і з’яв­ля­ють­ся. На­при­клад, ко­ли лю­ди­на доб­ре від­по­чи­ла вно­чі – зран­ку у неї чи­сті, пра­виль­ні, ево­лю­цій­ні дум­ки. А ко­ли во­на втом­ле­на, зна­хо­дить­ся в стані на­пру­жен­ня, то дум­ки бу­дуть ві­до­бра­жа­ти са­ме цей стан. Від­сте­ж­те, як змі­нюєть­ся стан ва­шо­го ми­слен­ня про­тя­гом дня. Пи­тан­ня в то­му, як роз­ши­ри­ти мож­ли­во­сті нер­во­вої си­сте­ми, її здат­ність під­т­ри­му­ва­ти стан, у яко­му бу­дуть за­род­жу­ва­ти­ся спон­тан­но пра­виль­ні дум­ки. Як­що ви вчо­ра або рік то­му від­чу­ли стрес, то він, на­че зер­нят­ко, за­ли­ши­вся у ва­шій нер­во­вій си­сте­мі у вигляді згуст­ку ней­ронів. Цей згу­сток по­чи­нає про­ду­ку­ва­ти ім­пульс, який про­яв­ляєть­ся на мен­таль­но­му рів­ні у вигляді яко­гось стра­ху, під вп­ли­вом яко­го ви по­стій­но зна­хо­ди­те­ся. Усе, що з ва­ми від­бу­ваєть­ся – від­чут­тя стра­ху, три­во­ги, пе­ре­жи­ван­ня, – вис­на­жує ще біль­ше. Щоб поз­бу­ти­ся рані­ше пе­ре­жи­тих стресів, які мо­жуть вам сьо­год­ні за­ва­жа­ти, по­трі­бен якіс­ний від­по­чи­нок.

Який ін­стру­мент якіс­но­го від­по­чин­ку ви мо­же­те по­ре­ко­мен­ду­ва­ти для до­маш­ньо­го ви­ко­ри­стан­ня?

Най­про­сті­ше – це декіль­ка разів на день про­тя­гом п’яти хви­лин сидіти із за­кри­ти­ми очи­ма.

Не тре­ба на­ма­га­ти­ся ду­ма­ти або не ду­ма­ти, не тре­ба ні на чо­му кон­цен­тру­ва­ти­ся – про­сто спро­буй­те спо­стері­га­ти за тим, як ви си­ди­те із за­кри­ти­ми очи­ма, як ви ди­хає­те. Це мож­ливість тро­хи від­кри­ти за­ві­су у свій внут­ріш­ній світ.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.