ОР­ГА­НIЗМ ЯК МЕ­ХА­НIЗМ

Kolosochok - - ГО­ЛОВ­НА СТО­РІН­КА -

Ті­ло лю­ди­ни – це уні­каль­не тво­рі­н­ня при­ро­ди. Як і ін­ші жи­ві ор­га­ні­зми, лю­ди при­сто­со­ва­ні до жив­ле­н­ня, ди­ха­н­ня, пе­ре­су­ва­н­ня, роз­мно­же­н­ня, ви­ді­ле­н­ня від­хо­дів. Але ми ще й ми­сли­мо, ро­змов­ля­є­мо, тво­ри­мо і за­пам’ято­ву­є­мо ве­ли­че­зні об­ся­ги ін­фор­ма­ції.

Осно­ва будь-яко­го ор­га­ні­зму – клі­ти­на. У люд­сько­му ті­лі по­над 200 ти­пів клі­тин. З клі­тин одно­го ти­пу скла­да­ю­ться тка­ни­ни, які утво­рю­ють ор­га­ни (на­при­клад, сер­це чи мо­зок). Ор­га­ни пов’яза­ні між со­бою в зла­го­дже­но пра­цю­ю­чі си­сте­ми, а з них скла­да­є­ться наш ор­га­нізм.

Але ми всі рі­зні. В ко­жно­го з нас є ін­ди­ві­ду­аль­ні осо­бли­во­сті: зріст, ма­са, фор­ма ті­ла, ри­си облич­чя, ко­лір очей, во­лос­ся, шкі­ри. Во­ни ро­блять будь-яку лю­ди­ну не­по­втор­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.