ЩО КЕРУСНАШИМ ТIЛОМ?

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Н ей р о н

Нер­во­ва си­сте­ма є цен­тром управ­лі­н­ня тво­го ті­ла. Во­на до­ско­на­лі­ша, ніж най­кра­щий комп’ютер: бе­зу­пин­но ко­ор­ди­нує ро­бо­ту усіх ор­га­нів тво­го ті­ла.

У лю­ди­ни є 5 основ­них ор­га­нів чу­т­тя: зір, слух, нюх, смак, до­тик. Ре­це­пто­ри цих ор­га­нів чу­т­тя є від­по­від­но в очах, ву­хах, у но­сі, на язи­ці, на шкі­рі – ре­це­пто­ри до­ти­ку, тем­пе­ра­ту­ри, болю і ти­ску. Ін­фор­ма­ція, яку ми спри­йма­є­мо за до­по­мо­гою ор­га­нів чу­т­тя, пе­ре­тво­рю­є­ться у еле­ктри­чні си­гна­ли (нер­во­ві ім­пуль­си), які пе­ре­да­ю­ться до нер­во­вих цен­трів у моз­ку.

Ле­ге­ні

Шлу­нок

Нир­ки

Очі

Під­шлун­ко­ва за­ло­за Се­чо­вий мі­хур

Сер­це

Су­ди­ни Го­лов­ний мо­зок

Спин­ний мо­зок

Нер­ви

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.