ЯК ПIДЖИВИТИ ОР­ГА­НIЗМ?

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У ро­то­вій по­ро­жни­ні їжа по­дрі­бню­є­ться зу­ба­ми, змо­чу­є­ться сли­ною і по­чи­нає пе­ре­трав­лю­ва­ти­ся

Стра­во­хід – це дов­га труб­ка, якою роз­жо­ва­на їжа по­тра­пляє до шлун­ку

У шлун­ку трав­ле­н­ня три­ває, їжа роз­ми­на­є­ться м’язо­ви­ми стін­ка­ми і пе­ре­тво­рю­є­ться у на­пів­рід­ку ма­су

Нир­ки без­пе­рерв­но очи­ща­ють кров, а від­філь­тро­ва­ні ре­чо­ви­ни пе­ре­тво­рю­ють у се­чу

З тон­ко­го ки­шків­ни­ка по­жив­ні ре­чо­ви­ни по­тра­пля­ють у кров, яка не­се їх спо­ча­тку до пе­чін­ки, а то­ді роз­но­сить по всьо­му ті­лу Тов­стим ки­шків­ни­ком не­пе­ре­трав­ле­ні реш­тки їжі ру­ха­ю­ться у пря­му ки­шку, во­дно­час з них за­би­ра­є­ться во­да і фор­му­ю­ться ка­ло­ві ма­си Се­чо­вий мі­хур зби­рає се­чу пе­ред її ви­да­ле­н­ням

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.