ОПОРНА СИ­СТЕ­МА

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

П’ясток скла­да­є­ться з п’яти дов­гих кі­сток, до яких при­єд­на­ні кі­сто­чки паль­ців – фа­лан­ги. Ве­ли­кий па­лець має дві фа­лан­ги, а ре­шта – по три.

Дов­гі кіс­тки, до яких на­ле­жать оби­дві кіс­тки пе­ре­д­пліч­чя (лі­ктьо­ва і про­ме­не­ва), тов­сті­ші на кра­ях. Зав­дя­ки та­кій бу­до­ві во­ни мі­цні­ші у мі­сці з’єд­на­н­ня.

Зап’ясток скла­да­є­ться з во­сьми щіль­но роз­та­шо­ва­них рі­зних ма­лих кі­сток. Во­ни з’єд­ну­ють кисть з пе­ре­д­пліч­чям, що дає мо­жли­вість ру­ха­ти­ся до­ло­ні у двох пло­щи­нах.

Кіс­тки твер­ді, їхня по­верх­ня щіль­на. Все­ре­ди­ні го­лов­ки дов­гих кі­сток і ко­ро­ткі кіс­тки губ­ча­сті (по­ри­сті). Во­ни за­пов­не­ні чер­во­ним кіс­тко­вим моз­ком, в яко­му утво­рю­ю­ться чер­во­ні кров’яні тіль­ця. Дов­гі кіс­тки по­ро­жни­сті. Зав­дя­ки та­кій бу­до­ві кіс­тки´ ду­же мі­цні, але лег­кі.

Хре­бет скла­да­є­ться з 33–34 хреб­ців, біль­шість з яких (24) на­га­ду­ють кіль­ця. Між хреб­ця­ми зна­хо­дя­ться ди­ски (з хря­що­вої тка­ни­ни). Зав­дя­ки та­кій бу­до­ві хре­бет ду­же мі­цний і ела­сти­чний.

Ре­бра – це пар­ні ду­го­по­ді­бні пло­скі кіс­тки. У лю­ди­ни є 12 пар ре­бер. Зі спи­ни во­ни всі з’єд­на­ні з хреб­ця­ми гру­дної ча­сти­ни хреб­та.

Су­глоб лі­ктьо­вий діє то­чні­сінь­ко так, як за­ві­си у двер­цят ша­фи. Він за­без­пе­чує рух ли­ше в одній пло­щи­ні для зги­на­н­ня і роз­ги­на­н­ня пе­ре­д­пліч­чя. Вер­хня ще­ле­па

СУ­ГЛО­БИ

Кіс­тки з’єд­ну­ю­ться між со­бою су­гло­бом. У ті­лі лю­ди­ни є при­бли­зно 100 су­гло­бів. Су­гло­би ру­хо­мі. Че­рез це твій лі­ктьо­вий су­глоб зги­на­є­ться і роз­ги­на­є­ться, а пле­чо­вий і куль­шо­вий ще й обер­та­ю­ться. Ці­ка­во, що на че­ре­пі є ли­ше па­ра ру­хо­мих су­гло­бів, які за­без­пе­чу­ють ру­хи ни­жньої ще­ле­пи під час жу­ва­н­ня і роз­мо­ви.

Су­хо­жи­л­ля – це во­ло­кни­ста тка­ни­на, яка з’єд­нує м’язи з кіс­тка­ми, змі­цнює і за­хи­щає су­гло­би і ста­бі­лі­зує ске­лет.

Хря­що­ва тка­ни­на – ела­сти­чна, але ду­же мі­цна ча­сти­на ске­ле­ту. Во­на вкри­ває по­верх­ню су­гло­бів і за­по­бі­гає їхньо­му пе­ред­ча­сно­му сти­ран­ню. А ще пом’якшує стру­си, яких ми за­зна­є­мо, при­зем­ля­ю­чись на твер­ду по­верх­ню пі­сля стриб­ка.

З хря­щів скла­да­ю­ться ву­шні ра­ко­ви­ни, кін­чик но­са, ни­ми змі­цне­ні гор­тань, тра­хеї та брон­хи.

Го­лов­ка сте­гно­вої кіс­тки

Хря­що­ва тка­ни­на Куль­шо­ва кіс­тка

Ви­ли­чна кіс­тка (лі­ва) Но­со­ва кіс­тка (лі­ва)

Очна ям­ка Ло­бо­ва кіс­тка Ни­жня ще­ле­па Тім’яна кіс­тка (лі­ва) По­ти­ли­чна кіс­тка

Скро­не­ва кіс­тка (лі­ва)

Лі­ктьо­вий су­глоб

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.