Ó ÑÀÄÓ ÒÀ ÍÀ ÃÎÐÎÄI ÂIÄ ÊÎÆÍÎÃÎ ÑÂÎß ÊÎÐÈÑÒÜ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

   ­ 1 €. ‚  € – ­ - ƒ € € . ‚ …… € , € † … € … - ‡ .

 €   ˆ …… € €, † … … ˆ . - , ,    ‰ € €, † ‡ - ­ , ­ ƒ … ˆ € , ­  ‰ … ‰ ‰  , † … -  …   . ‚ ƒ - ‰ ‰ … ƒ . , ƒ €  . … ƒ , † ­ … .   ‰ ƒ € €   ’  € ‡ .

, , ƒ € ƒ € , … ‰ - … , ‡ ‰ - € .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.