Àðìiÿ òâàðèí íà Çåìëi

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

™ , € – € ‡ , † ‡  -  ­ € , † - ’ . Œ : ­     - ‰ , ‡ ‡ €  - ­ , ­ ‰   … ‡   ƒ , ‡ ‡ ­’ . € - …  - , € …… , - € † ,  ,   € ‡ . € …… ­ € € – ƒ ­ ’ .  ­ † … € - † , ‰ , , € † .   ƒ -  … € . š ‡ , , ­ - ƒ   ‡ ,  † - € ƒ ­   …… €. ‚  - - ­ ­  … . ‘ …  ‡ ‰    - - ‡ ,   - ‰ ƒ .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.