ОТРУЙНI РО­СЛИ­НИ УКРАI НИ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на Пі­су­лін­ська

Влі­тку ти біль­шість ча­су про­во­диш на при­ро­ді: у лі­сі, лу­зі, пар­ку, на озе­рі чи по­бли­зу став­ка… На­пев­но, у тво­їх „лі­тніх пла­нах” – по­їзд­ка з ба­тька­ми до мо­ря або ман­дрів­ка у го­ри? А мо­же, на се­ло до ба­бу­сі? Чи у та­бір за мі­сто?

Щоб ман­дрів­ки бу­ли без­пе­чни­ми та при­но­си­ли ра­дість, тре­ба зна­ти, на які ро­сли­ни чи гри­би ти мо­жеш на­тра­пи­ти, адже се­ред них тра­пля­ю­ться отруй­ні. В Укра­ї­ні ро­сте 250–300 ви­дів отруй­них ро­слин.

Де­я­кі отруй­ні ро­сли­ни під­сту­пно схо­жі на зви­чай­ні. Так, бли­ску­чі кра­си­ві яго­ди во­ро­ня­чо­го ока ча­сто плу­та­ють з чор­ни­ця­ми. Всі ча­сти­ни во­ро­ня­чо­го ока смер­тель­но отруй­ні. Мо­жна отру­ї­ти­ся на­віть ме­дом, зі­бра­ним з йо­го кві­тів!

Де­я­кі ре­чо­ви­ни, що мі­стя­ться в ро­сли­нах, мо­жуть ви­кли­ка­ти отру­є­н­ня за вди­ха­н­ня ви­па­рів ро­слин, по­тра­пля­н­ня со­ку ро­слин на шкі­ру, а та­кож вжи­ва­н­ня отруй­них ягід, лис­тків, ко­рі­н­ня. Хі­мі­чні ре­чо­ви­ни отруй­них ро­слин мо­жуть спро­во­ку­ва­ти хво­ро­бу і на­віть смерть лю­ди­ни чи тва­ри­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.