1430 ба­лів

Шев­чен­ко Ар­тем, учень 4-А кла­су СЗШ №44 м. Хер­со­на

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Вчу­ся від­мін­но. Ду­же лю­блю чи­та­ти книж­ки, осо­бли­во ен­ци­кло­пе­дії та пі­зна­валь­ну лі­те­ра­ту­ру. Ме­ні по­до­ба­є­ться розв’язу­ва­ти не­стан­дар­тні за­да­чі з ма­те­ма­ти­ки, від­кри­ва­ти но­ві сто­рін­ки в при­ро­до­знав­стві, гео­гра­фії та астро­но­мії. Лю­блю спів­а­ти, тан­цю­ва­ти та мрі­я­ти, див­ля­чись на зо­рі. Маю дру­гий роз­ряд з ша­хів. Ві­дві­дую гур­ток з вив­че­н­ня ан­глій­ської мо­ви.

За­люб­ки ка­та­ю­ся на ве­ло­си­пе­ді, граю з дру­зя­ми у фут­бол та рі­зно­ма­ні­тні ігри. Лю­блю відпочивати з ба­тька­ми та ба­бу­сею, осо­бли­во влі­тку на мо­рі. Я ду­же лю­блю свою сім’ю!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.