1390 ба­лів

Шу­бер Мар­та-Ма­рія, уче­ни­ця 4-Б кла­су ССЗШ №8 м. Льво­ва

Kolosochok - - NEWS -

Я чи­таю га­зе­ту „КОЛОСОЧОК” з пер­шо­го кла­су. Наш клас по­стій­но бе­ре участь у кон­кур­сі „КОЛОСОК”, має сер­ти­фі­ка­ти актив­но­го кла­су. Ми лю­би­мо їзди­ти у ман­дрів­ки. Бу­ли в Оле­сько­му зам­ку, на ске­лях Дов­бу­ша.

Я впер­ше бра­ла участь у Чем­піо­на­ті юних ша­ну­валь­ни­ків при­ро­до­знав­ства і ді­зна­ла­ся ба­га­то но­во­го. Лю­блю чи­та­ти книж­ки і ди­ви­ти­ся філь­ми про при­ро­ду, від­ві­ду­ва­ти Бо­та­ні­чний сад в день від­кри­тих две­рей. Вже три ро­ки я за­йма­ю­ся ай­кі­до і до­ся­гну­ла учнів­сько­го сту­пе­ня 5 кю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.