1370 ба­лів

Ан­дре­єв Дми­тро, учень 4 кла­су СЗШ №64 м. Ми­ко­ла­є­ва

Kolosochok - - NEWS -

На мою дум­ку, при­ро­да – це каз­ка, яку по­трі­бно чи­та­ти сер­цем. Свою тур­бо­ту і сер­де­чне те­пло да­рую не ли­ше лю­дям, але й ро­сли­нам, які ви­ро­щую бі­ля до­му та тва­ри­нам. Се­ред мо­їх до­ма­шніх улю­блен­ців два пу­де­ля – Силь­ва та То­ша, дві че­ре­па­хи Тру­ста, мор­ська свин­ка Го­ша, па­пу­га Со­ня та аква­рі­ум­ні риб­ки.

Окрім на­вча­н­ня, за­хо­плю­юсь пла­ва­н­ням, ве­ло­спор­том, ку­льо­вою стріль­бою. Я – пе­ре­мо­жець обла­сно­го кон­кур­су „Юний до­слі­дник”, мі­сько­го кон­кур­су пла­ка­тів „Мо­лодь оби­рає здо­ров’я”. Лю­блю по­до­ро­жу­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.