1330 ба­лів

Ко­ма­ров­ських Да­ри­на, уче­ни­ця 6-Б кла­су ССЗШ №1 м. Бо­гу­сла­ва Ки­їв­ської обла­сті

Kolosochok - - NEWS -

Ме­ні по­до­ба­є­ться на­вча­ти­ся, я лю­блю свою шко­лу і на­ших та­ла­но­ви­тих учи­те­лів. Лю­блю уро­ки лі­те­ра­ту­ри, розв’язу­ва­ти за­да­чі з ма­те­ма­ти­ки, про­во­ди­ти до­слі­ди на уро­ках при­ро­до­знав­ства, го­ту­ва­ти пре­зен­та­ції. Але мій най­улю­бле­ні­ший пре­дмет – му­зи­ка. Я на­вча­ю­ся грі на гітарі та ві­дві­дую за­ня­т­тя з во­ка­лу, ви­сту­паю на шкіль­них кон­цер­тах.

Ні­ко­го не мо­же за­ли­ши­ти бай­ду­жим те, що від­бу­ва­є­ться на схо­ді на­шої кра­ї­ни. Учні на­шої шко­ли під­го­ту­ва­ли бла­го­дій­ний кон­церт „Ді­ти Бо­гу­слав­щи­ни – во­ї­нам АТО”, а всі зі­бра­ні ко­шти пе­ре­да­ли фон­ду„На­дія”для під­трим­ки на­ших зем­ля­ків. Я ду­же лю­блю свою кра­ї­ну. Я мо­лю­ся і ві­рю, що в Укра­ї­ні на­ста­не мир.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.