1350 ба­лів

Ми­сько Оле­ся, уче­ни­ця 5-В кла­су СЗШ №92 м. Льво­ва

Kolosochok - - NEWS -

Ве­ду актив­ний спо­сіб жи­т­тя: тан­цюю в ан­сам­блі „Пер­ли­на”, за­йма­ю­ся пла­ва­н­ням, лю­блю ка­та­тись на ве­ло­си­пе­ді, ро­ли­ках. Ме­ні по­до­ба­є­ться по­до­ро­жу­ва­ти ра­зом із сім’єю. Я із за­до­во­ле­н­ням ві­дві­дую му­зеї мо­го чу­до­во­го Льво­ва, за­хо­плю­ю­ся чи­та­н­ням, ма­люю.

Ра­зом із одно­кла­сни­ка­ми вже тре­тій рік бе­ру участь у кон­кур­сі „КОЛОСОК”. Ми отри­ма­ли сер­ти­фі­кат актив­но­го кла­су.

Дя­кую ре­да­кції „КОЛОСОЧКА” за ці­ка­ві стат­ті та за­хо­плю­ю­чі роз­по­віді про на­шу пла­не­ту та Все­світ. Во­ни до­по­ма­га­ють нам у на­вчан­ні, вчать лю­би­ти рі­дний край.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.