ДРІ­БНІ ССАВ­ЦІ

Kolosochok - - NEWS -

Упу­сте­лі лю­ди­на втра­чає на по­то­ви­ді­ле­н­ня до 1 л во­ди на го­ди­ну. Ссав­ці ма­сою у 100 г ви­тра­ча­ють 15 г во­ди, а з ма­сою ті­ла 10 г – по­над 3 г (тре­ти­на від ма­си ті­ла!) во­ди. То­му ма­лень­кі тва­ри­ни ве­дуть ні­чний спо­сіб жи­т­тя, а вдень пе­ре­хо­ву­ю­ться в но­рах, ря­ту­ю­чись від пе­ре­грі­ва­н­ня й на­дмір­ної втра­ти во­ди. Але ма­лень­кі тва­ри­ни на­віть уно­чі не мо­жуть до­ла­ти ве­ли­кі від­ста­ні в по­шу­ках во­ди. То­му де­я­кі з них зму­ше­ні уза­га­лі об­хо­ди­тись без пи­тної во­ди!

Кен­гу­ро­ві щу­ри Пів­ні­чної Аме­ри­ки не ма­ють по­то­вих за­лоз, а то­му не мо­жуть охо­ло­джу­ва­ти­ся за ра­ху­нок ви­па­ро­ву­ва­н­ня з по­верх­ні ті­ла. Не­зна­чна кіль­кість во­ди ви­па­ро­ву­є­ться у про­це­сі ди­ха­н­ня. Їхня се­ча ду­же кон­цен­тро­ва­на, бо на утво­ре­н­ня се­чі ви­тра­ча­є­ться мен­ше во­ди, ніж в ін­ших ссав­ців. А з екс­кре­мен­та­ми ці щу­рі ви­ді­ля­ють в 5 ра­зів мен­ше во­ди, ніж, на­при­клад, у бі­лі­их щу­рів. Ота­ка жорс­тка еко­но­мія во­ди!

Гри­зу­ни, що во­дя­ться в Са­ха­рі, вно­чі на по­верх­ні зем­лі зби­ра­ють су­хі зер­на і пе­ре­тя­гу­ють їх до нір. Во­дя­на па­ра, що мі­сти­ться в по­ві­трі но­ри, кон­ден­су­є­ться на зер­ни­нах. Так тва­ри­на по­пов­нює за­пас во­ло­ги.

Ту­шкан­чик

ка бі­ло­зуб ий­ка- Зем­лер во­дою, ься льня­єт ся­вї­жі за­до­во­мі­стить що

Кен­гу­ро­ві щу­ри

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.