ПТАХИ

Kolosochok - - NEWS -

Во­да – до­сить важ­ка ре­чо­ви­на. То­му лі­та­ю­чі птахи не мо­жуть за­па­са­ти ба­га­то во­ди. Во­ни ма­ють не­ве­ли­ку ма­су – як пра­ви­ло, не біль­ше 16 кг. Ма­са пта­хів, які не лі­та­ють, а бі­га­ють (на­при­клад, ве­ли­кі стра­у­си) мо­же ся­га­ти до 100 кг.

За час пе­ре­льо­ту над мор­ськи­ми про­сто­ра­ми птахи до­ла­ють ти­ся­чі кі­ло­ме­трів. Ча­сто та­кі пе­ре­льо­ти від­бу­ва­ю­ться без „про­мі­жних ае­ро­дро­мів”. У та­ких да­ле­ких пе­ре­льо­тах паль­ним слу­гує за­па­се­ний пта­хом жир. У пта­хів „пра­цює” не во­дя­не, а по­ві­тря­не охо­ло­дже­н­ня ті­ла. У них ви­ща, ніж у ссав­ців, тем­пе­ра­ту­ра ті­ла (40–42 ⁰С). Це по­лег­шує від­да­чу те­пла в нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще (осо­бли­во на ви­со­ті) без ви­па­ро­ву­ва­н­ня. То­му мо­жна вва­жа­ти, що за ра­ху­нок ви­со­кої тем­пе­ра­ту­ри ті­ла птахи мо­жуть ма­ти мен­шу „пе­ре­лі­тну” ма­су й еко­ном­лять ви­тра­ту во­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.