ФЕНЕК – ПУСТЕЛЬНА ЛИСИЧКА

Kolosochok - - NEWS -

Фенек – най­мен­ша лисичка. Дов­жи­на її ті­ла ра­зом з хво­стом 42–70 см, а ма­са до 1,5 кг. Тва­рин­ка жи­ве у су­хих пу­сте­лях, то­му чу­до­во при­сто­су­ва­ла­ся до жи­т­тя під па­лю­чим сон­цем. Для охо­ло­дже­н­ня при­ро­да на­го­ро­ди­ла фе­не­ка не­ймо­вір­но ве­ли­ки­ми ву­ха­ми, адже ця лисичка, як і со­ба­ки, не має по­то­вих за­лоз. Фенек має най­сві­тлі­шу шуб­ку се­ред усіх ли­сиць. Жи­вуть тва­ри­ни у Пів­ні­чній Аме­ри­ці у пу­сте­лях та на­пів­пу­сте­лях. На­да­ють пе­ре­ва­гу рів­нин­ним ді­лян­кам з м’яким ґрун­том або пі­ща­ним бар­ха­нам, де лег­ко ри­ти но­ри.

Фе­не­ки – ні­чні тва­ри­ни. На по­лю­ва­н­ня во­ни ви­хо­дять у ве­чір­ніх су­тін­ках і го­спо­да­рю­ють у пустелі до ран­ку. Вдень ли­си­чки хо­ва­ю­ться від па­лю­чо­го сон­ця у но­рах: що глиб­ша но­ра, то прохо­ло­дні­ше. Ін­ко­ли но­ри утво­рю­ють справ­жні­сінь­ке мі­сте­чко під зем­лею. Під­зем­ні ту­не­лі ся­га­ють у дов­жи­ну де­кіль­кох ме­трів під зем­лею. Тут є де­кіль­ка жи­тло­вих ка­мер і ба­га­то ви­хо­дів на по­верх­ню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.