ОЧИСТИМО ПЛАНЕТУ ВІД СМІТТЯ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

За­па­си­при­ро­дних ре­сур­сів на Зем­лі не без­ме­жні. Са­ме то­му ва­жли­во ви­тра­ча­ти їх еко­ном­но, шу­ка­ти їм за­мі­ну і від­прав­ля­ти на вто­рин­ну пе­ре­роб­ку ви­ко­ри­ста­ну си­ро­ви­ну.

Пер­ший за­вод для спа­лю­ва­н­ня сміття з’явив­ся в Ан­глії 200 ро­ків то­му. Сьо­го­дні в Єв­ро­пі під ути­лі­за­ці­єю сміття ро­зу­мі­ють йо­го сор­ту­ва­н­ня і пе­ре­роб­ку з ме­тою по­втор­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня. Най­кра­ще зі сво­їм смі­т­тям справ­ля­є­ться Шве­ція, пе­ре­ро­бля­ю­чи 52 % від за­галь­ної кіль­ко­сті від­хо­дів. За нею – Ав­стрія (49,7 %) і Ні­меч­чи­на (48 %).

„По­чни з се­бе” – ці сло­ва зав­жди су­про­во­джу­ють будь-яку на­шу ді­яль­ність. То­му ми, учні 4-Б кла­су Ні­жин­ської СЗШ №15, ви­рі­ши­ли бо­ро­ти­ся за чи­сто­ту в сво­є­му мі­кро­ра­йо­ні і вла­сним при­кла­дом на­ди­хну­ти мі­стян.

Сміття, при­бра­не тво­ї­ми ру­ка­ми – кра­плин­ка до­по­мо­ги на­шій Зем­лі! До­по­мо­жіть цю кра­плин­ку зро­би­ти стру­мо­чком, рі­чкою, оке­а­ном!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.