НАШ ПРО­ЕКТ „ СМІТТЯ УСКЛАДНЮЄ ЖИ­Т­ТЯ ”

МАР­ШРУТ ПРО­Е­КТУ: ПИШЕМО ВІР­ШІ – СКЛАДАЄМО СЛОГАНИ – КАЗКУ ПИШЕМО СА­МІ – НАСТІЛЬНА ГРА „ПРИБЕРИ СМІТТЯ” – ЩО Я РОБЛЮ? – ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ – МІЙ ПЕР­ШИЙ ВИНАХІД

Kolosochok - - NEWS -

Про­ект учнів 4-Б кла­су Ні­жин­ської СЗШ І-ІІІ ст. № 15 отри­мав І мі­сце у І Все­укра­їн­сько­му кон­кур­сі „Еко­клас”. Учні та їхній на­став­ник Ла­ри­са Бо­ри­сів­на Пе­трен­ко, За­слу­же­ний учи­тель Укра­ї­ни, ді­ля­ться сво­ї­ми твор­чи­ми до­роб­ка­ми та ре­зуль­та­та­ми по­шу­ко­вої ді­яль­но­сті з чи­та­ча­ми га­зе­ти „КОЛОСОЧОК”.

Най­по­ши­ре­ні­ше сміття на пла­не­ті – не­до­пал­ки: 4 500 000 000 штук що­ро­ку!

Ки­ну­тий не­до­па­лок про­пла­ває в мо­рі від 1 до 5 ро­ків, а па­кет з по­лі­ети­ле­ну – від 10 до 20 ро­ків. Ви­ро­би з ней­ло­ну роз­кла­ду­ться че­рез 30–40 ро­ків, а кон­серв­на бля­шан­ка – че­рез 500! Ли­ше че­рез 1000 ро­ків роз­кла­де­ться стан­дар­тна скля­на пля­шка.

По­над 100 ти­сяч ссав­ців, пта­хів і риб що­рі­чно ги­нуть че­рез ви­ки­ну­ті по­лі­ети­ле­но­ві па­ке­ти. Тва­ри­ни ков­та­ють їх, або за­ди­ха­ю­ться в них.

Від жу­валь­них гу­мок ма­со­во ги­нуть ма­лі мі­ські пта­хи. Так, тем­пе­ра­ту­ра ті­ла си­ни­ці – близь­ко 40 гра­ду­сів, і хо­ло­дна жу­валь­на гум­ка, яка по­тра­пи­ла в шлу­нок пта­шки, по­чи­нає та­ну­ти, за­лі­плю­ю­чи йо­го. Їстів­на гум­ка та же­лей­ні про­ду­кти злі­плю­ють дзьо­би пта­хів і по­збав­ля­ють пер­на­тих мо­жли­во­сті да­лі спо­жи­ва­ти їжу.

В Єв­ро­пі ста­ру комп’ютер­ну те­хні­ку зво­зять на за­кри­ті зва­ли­ща, які охо­ро­ня­ють від кра­ді­їв, бо де­та­лі комп’юте­рів мі­стять не­без­пе­чні для нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща спо­лу­ки.

Енер­гія, отри­ма­на за ра­ху­нок спа­лю­ва­н­ня сміття в бри­тан­сько­му мі­сті Едмон­то­ні, що­рі­чно еко­но­мить 100 ти­сяч тонн ву­гі­л­ля.

Енер­гії, збе­ре­же­ної при пе­ре­роб­ці одні­єї скля­ної пля­шки, до­сить, щоб лам­по­чка в 100 Вт го­рі­ла про­тя­гом 4 го­дин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.