КАРЛИКОВІ ПЛА­НЕ­ТИ

Кар­ли­ко­ва пла­не­та – це не­бе­сне ті­ло, яке:

Kolosochok - - НОВОСТИ -

• обер­та­є­ться нав­ко­ло Сон­ця;

• пра­кти­чно кру­гле;

• має „за­смі­че­ну” дрі­бни­ми ті­ла­ми ор­бі­ту.

По­ня­т­тя „карликові пла­не­ти” з’яви­ло­ся у ле­кси­ко­ні астро­но­мів 16 сер­пня 2006 ро­ку, ко­ли на Кон­гре­сі Між­на­ро­дно­го астро­но­мі­чно­го со­ю­зу в Пра­зі бу­ло прийня­то но­ве ви­зна­че­н­ня „пла­не­та” (за ма­сою, роз­мі­ра­ми та ор­бі­таль­ним ото­че­н­ням). Плу­тон ви­кре­сли­ли з ро­ди­ни пла­нет і, ра­зом з асте­ро­ї­дом Це­ре­рою, за­ра­ху­ва­ли до кар­ли­ко­вих пла­нет.

Пер­ші п’ять ви­зна­них кар­ли­ко­вих пла­нет: Це­ре­ра, Плу­тон, Ери­да, Ма­ке­ма­ке, Ха­у­меа. Учені вва­жа­ють, що є де­ся­тки або на­віть со­тні кар­ли­ко­вих пла­нет, які ще бу­дуть від­кри­ті.

Астро­но­ми від­ве­ли для Плу­то­на осо­бли­ву роль у на­шій Со­ня­чній си­сте­мі. Усі карликові пла­не­ти, що обер­та­ю­ться нав­ко­ло Сон­ця за ор­бі­тою Не­пту­на, на­зи­ва­ють плу­то­ї­да­ми. Так, Ери­да, яка обер­та­є­ться да­ле­ко за ор­бі­тою Не­пту­на, є плу­то­ї­дом, а Це­ре­ра, яка обер­та­є­ться в го­лов­но­му по­ясі асте­ро­ї­дів, – кар­ли­ко­ва пла­не­та.

Ери­да (Eріс) Плу­тон Це­ре­ра Ха­у­меа

?

?

Ма­ке­ма­ке

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.