ВПІЗНАЙ ПЛА­НЕ­ТИ

Kolosochok - - НОВОСТИ -

ТРЕ­ТЯ ВІД СОН­ЦЯ ПЛА­НЕ­ТА

Ми на­зи­ва­є­мо її бла­ки­тною пла­не­тою. Та­ко­го ко­льо­ру їй на­да­ють во­да в оке­а­нах і мо­рях та атмо­сфе­ра. По­ві­тря­на та во­дя­на обо­лон­ки пом’як шу­ють клі­мат пла­не­ти. Зав­дя­ки во­ді і по­ві­трю ви­ни­кли умо­ви для існу­ва­н­ня жи­т­тя. Атмо­сфе­ра за­хи­щає все жи­ве від ме­тео­ри­тів, а ма­гні­тне по­ле – від со­ня­чної ра­ді­а­ції. Від ко­смі­чних променів ря­тує озо­но­вий шар. Має один при­ро­дний су­пу­тник – Мі­сяць.

НАЙ­БЛИЖ­ЧА ДО СОН­ЦЯ ПЛА­НЕ­ТА

Тро­хи біль­ша, ніж Мі­сяць пла­не­та і на­віть схо­жа на ньо­го, чи не так? Не має атмо­сфе­ри, то­му по­верх­ня вкри­та ве­ли­кою кількістю ма­лих і ве­ли­ких кра­те­рів, які утво­ри­ли­ся у ре­зуль­та­ті па­ді­н­ня ме­тео­ри­тів. Дно де­яких кра­те­рів за­ли­те за­сти­глою ла­вою. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра на по­верх­ні ся­гає май­же 500 °С, а вно­чі охо­ло­джу­є­ться до –180°С.

По­віль­но обер­та­є­ться, до­ба на пла­не­ті три­ває близь­ко 59 зем­них діб (при­бли­зно два зем­ні мі­ся­ці!). А пов­ний оберт нав­ко­ло Сон­ця пла­не­та здій­снює при­бли­зно в 4 ра­зи швид­ше, ніж Зем­ля. Швид­ка пла­не­та! При­ро­дних су­пу­тни­ків не­має.

НАЙ­БЛИЖ­ЧА ДО ЗЕМ­ЛІ ПЛА­НЕ­ТА

За сво­ї­ми роз­мі­ра­ми та ма­сою схо­жа на Зем­лю. Але фі­зи­чні умо­ви на цій пла­не­ті зов­сім ін­ші. Має по­ту­жну атмо­сфе­ру, тиск якої на по­верх­ню май­же в 100 ра­зів біль­ший, ніж на Зем­лі. Атмо­сфе­ра скла­да­є­ться пе­ре­ва­жно з ву­гле­ки­сло­го га­зу, який ство­рює силь­ний пар­ни­ко­вий ефект. По­верх­ня ро­зі­грі­лась май­же до 500 °С так, що роз­жа­ре­не ка­мі­н­ня сві­ти­ться. На не­бі во­на най­яскра­ві­ша пі­сля Сон­ця й Мі­ся­ця. При­ро­дних су­пу­тни­ків не­має.

ВО­ЙОВ­НИ­ЧА ПЛА­НЕ­ТА

Ця пла­не­та, на­зва­на на честь бо­га вій­ни, вкри­та ве­ли­ки­ми ске­ля­сти­ми й пі­ща­ни­ми рів­ни­на­ми, го­ра­ми, кра­те­ра­ми. Мен­ша за роз­мі­ра­ми, ніж Зем­ля, має ду­же роз­рі­дже­ну атмо­сфе­ру. Са­ме то­му її по­верх­ня не на­грі­ва­є­ться ви­ще 20 °С, а мі­ні­маль­на тем­пе­ра­ту­ра по­бли­зу по­лю­сів ста­но­вить –130 °С. Зга­слий вул­кан Олімп – най­ви­ща го­ра Со­ня­чної си­сте­ми. Її ви­со­та – 27,4 км. Ще одна ха­ра­ктер­на осо­бли­вість пла­не­ти – пи­ло­ві бу­рі, які зді­йма­ють в атмо­сфе­ру ве­ли­ку кіль­кість чер­во­ну­ва­то­го пи­лу.

Має два при­ро­дних су­пу­тни­ка – Фо­бос і Дей­мос. Схо­жі на кар­то­пли­ни, чи не так? На­зви пла­нет озна­ча­ють „Страх” і „Жах”. А хто ще мо­же су­про­во­джу­ва­ти бо­га вій­ни?

Ці су­пу­тни­ки по­вер­не­ні до пла­не­ти зав­жди одні­єю і ті­єю ж сто­ро­ною. Це то­му, що во­ни обер­та­ю­ться нав­ко­ло сво­єї осі за той са­мий час, що й нав­ко­ло пла­не­ти. Так са­мо, як і Мі­сяць нав­ко­ло Зем­лі! Ці­ка­во, що Фо­бос по­віль­но на­бли­жа­є­ться до пла­не­ти і вре­шті ко­лись впа­де на неї. А Дей­мос, нав­па­ки, по­сту­по­во від­да­ля­є­ться і ко­лись „вте­че” від сво­єї пла­не­ти!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.