НА­ШІ ПРО­Е­КТИ МОЯ УКРА­Ї­НА

НЕ­ЙМО­ВІР­НА КРА­СА

Kolosochok - - НОВОСТИ -

Я жи­ву у пре­кра­сно­му мі­сті Пер­во­майськ Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті. Во­но роз­та­шо­ва­не у ма­льов­ни­чій мі­сце­во­сті – там, де зли­ва­ю­ться дві рі­чки: Пів­ден­ний Буг та Си­ню­ха. На­ше мі­сто ото­чує каз­ко­ва при­ро­да. На бе­ре­гах рі­чок у скла­ді мі­сце­вої фа­у­ни на­ра­хо­ву­є­ться близь­ко 900 ви­дів ро­слин, 27 з них за­не­се­но до Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни, 4 – до Єв­ро­пей­сько­го Чер­во­но­го спи­ску. В до­ли­ні Пів­ден­но­го Бу­гу ви­яв­ле­но 98 ар­хе­о­ло­гі­чних пам’яток.

Пер­во­май­щи­на – справ­жня гір­ська кра­ї­на се­ред укра­їн­сько­го сте­пу, яку на­зи­ва­ють Бузь­кою Швей­ца­рі­єю. Хто хоч раз по­ба­чив цю кра­су, обов’яз­ко­во по­вер­та­є­ться.

Я лю­блю свій рі­дний край! Я лю­блю свою Укра­ї­ну!

Ткаченко Ми­ки­та, 10 ро­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.