Пе­ред­пла­тний ін­декс 89454

Kolosochok - - НОВОСТИ -

Го­лов­ний редактор:

Да­рія Бі­да, тел.:(032) 236-71-24, e-mail: [email protected]

За­сту­пник го­лов­но­го ре­да­кто­ра:

Сві­тла­на Воль­ська, e-mail: [email protected] Ди­зайн і верс­тка: Ка­рі­не Мкр­тчян-Ада­мян Під­пи­са­но до дру­ку 26.11.15, фор­мат 60x84/8. Друк офсе­тний. На­клад 12 000 прим. Адре­са ре­да­кції: 79038, м. Львів, а/с 9838. На­дру­ко­ва­но в дру­кар­ні ТОВ “Ви­дав­ни­чий дім „УКРПОЛ”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.