ВПІЗНАЙ ПЛА­НЕ­ТИ ГІAHТИ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Да­рія Бі­да

Юпі­тер, Са­турн, Уран та Не­птун на­зи­ва­ють пла­не­та­ми-гі­ган­та­ми. Ці пла­не­ти Со­ня­чної си­сте­ми най­біль­ші за роз­мі­ра­ми та ма­сою. На від­мі­ну від пла­нет зем­ної гру­пи (Мер­ку­рія, Ве­не­ри, Зем­лі та Мар­са), це га­зо­ві пла­не­ти, які не ма­ють твер­дої по­верх­ні. Во­ни ма­ють ма­лу се­ре­дню гу­сти­ну і ду­же швид­ко обер­та­ю­ться нав­ко­ло сво­єї осі. Це обер­та­н­ня осо­бли­ве: зо­ни по­бли­зу еква­то­ра пла­не­ти обер­та­ю­ться швид­ше, ніж по­бли­зу по­лю­сів.

Пла­не­ти-гі­ган­ти ото­че­ні по­ту­жною атмо­сфе­рою, у верх­ніх ша­рах якої дмуть силь­ні ві­три. Че­рез те, що ці пла­не­ти ду­же да­ле­ко від Сон­ця, до них над­хо­дить ма­ло сві­тла й те­пла. Не­за­ле­жно від по­ри ро­ку, тут зав­жди па­ну­ють низь­кі тем­пе­ра­ту­ри. На Юпі­те­рі по­ри ро­ку вза­га­лі не змі­ню­ю­ться, бо вісь ці­єї пла­не­ти май­же пер­пен­ди­ку­ляр­на до пло­щи­ни ор­бі­ти.

Все, що ми ба­чи­мо на Юпі­те­рі і Са­тур­ні, від­бу­ва­є­ться у верх­ніх ша­рах атмо­сфе­ри пла­нет. На Юпі­те­рі на­віть у не­ве­ли­кий те­ле­скоп до­бре ви­дно сму­ги, ви­тя­гну­ті вздовж еква­то­ра. Де­та­лі в атмо­сфе­рі Ура­на і Не­пту­на роз­гле­ді­ти у те­ле­скоп із Зем­лі не вда­є­ться.

Усі пла­не­ти-гі­ган­ти ма­ють по­ту­жні ма­гні­тні по­ля, най­силь­ні­ше по­ле – у Юпі­те­ра. Во­ни ма­ють кіль­ця і ба­га­то су­пу­тни­ків. Аме­ри­кан­ські ав­то­ма­ти­чні між­пла­не­тні стан­ції „Піо­нер” і „Во­я­джер” пе­ре­да­ли на Зем­лю фо­то­гра­фії із зо­бра­же­н­ням по­вер­хонь су­пу­тни­ків пла­нет-гі­ган­тів. Во­ни схо­жі на по­верх­ню Мі­ся­ця і пла­нет зем­ної гру­пи.

Сон­це i пла­не­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.