ГІГАНТ З ЧЕР­ВО­НОЮ ПЛЯ­МОЮ

Kolosochok - - ВПІЗНАЙ ПЛАНЕТИ -

Най­біль­ша пла­не­та Со­ня­чної си­сте­ми. Ма­са цьо­го гі­ган­та май­же у 2,5 ра­зи пе­ре­ва­жає ма­су ін­ших пла­нет, ра­зом узя­тих. Він обер­та­є­ться нав­ко­ло сво­єї осі най­швид­ше від усіх пла­нет: один оберт пла­не­та здій­снює за 9 го­дин 50 хви­лин.

У гу­стій атмо­сфе­рі пла­не­ти, тем­пе­ра­ту­ра якої не пе­ре­ви­щує –140°С, ви­ни­ка­ють дов­го­три­ва­лі ви­хо­ри. Най­ві­до­мі­ший з них – Ве­ли­ка Чер­во­на Пля­ма. Астро­но­ми спо­сте­рі­га­ють її в атмо­сфе­рі пла­не­ти уже по­над 300 ро­ків. Пла­не­та має по­ту­жне ма­гні­тне по­ле. По­бли­зу по­лю­сів пла­не­ти є по­ляр­не сяй­во.

Ре­корд­смен за кількістю су­пу­тни­ків у Со­ня­чній си­сте­мі – 67. Се­ред них Га­ні­мед – най­біль­ший су­пу­тник у Со­ня­чній си­сте­мі. Га­ні­мед тро­хи мен­ший, ніж Мер­ку­рій.

У пла­не­ти є кіль­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.