ВО­ЛО­ДАР КІ­ЛЕЦЬ

Kolosochok - - ВПІЗНАЙ ПЛАНЕТИ -

Цю пла­не­ту ти впі­зна­єш від­ра­зу – роз­кі­шні кіль­ця ро­блять її справ­ді не­по­втор­ною. Але тов­щи­на кі­лець ду­же ма­ла у по­рів­нян­ні з їхні­ми роз­мі­ра­ми.

Має най­мен­шу гу­сти­ну се­ред усіх пла­нет Со­ня­чної си­сте­ми. Як­би зна­йшов­ся ве­ле­тен­ський оке­ан, пла­не­та пла­ва­ла би у во­ді. Тем­пе­ра­ту­ра у верх­ніх ша­рах –170°С.

Має 62 су­пу­тни­ки. Най­біль­ший се­ред них – Ти­тан – за роз­мі­ра­ми удві­чі біль­ший, ніж Мі­сяць. Ти­тан – єди­ний су­пу­тник у Со­ня­чній си­сте­мі, який має вла­сну атмо­сфе­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.