ОРИГАМI ”ПIНГВIНИ”

Ко­ри­сту­ю­чись схе­мою, зро­би пін­гві­на з па­пе­ру. То­бі зна­до­би­ться ква­дра­тний ар­куш, чор­ний з одні­єї сто­ро­ни.

Kolosochok - - NEWS -

РЕ­КОР­ДИ АН­ТАР­КТИ­ДИ:

• Най­пів­ден­ні­ший ма­те­рик.

• Най­ви­щий ма­те­рик.

• Ан­тар­кти­да – по­люс хо­ло­ду. У 1983 ро­ці тут за­ре­є­стро­ва­на най­ниж­ча тем­пе­ра­ту­ра на Зем­лі – мі­нус 89,2 °C. Зи­мо­ва тем­пе­ра­ту­ра в Ан­тар­кти­ді мі­нус 60–75 °C, влі­тку стов­пчик тер­мо­ме­тра під­ні­ма­є­ться до мі­нус 45 °C. І ли­ше на по­бе­реж­жі клі­мат м’якший, а се­ре­дня тем­пе­ра­ту­ра ко­ли­ва­є­ться від 0 °C до мі­нус 20 °C.

• Має най­біль­ший льо­дя­ний по­крив.

• Тут зо­се­ре­дже­ний най­біль­ший за­пас прі­сної во­ди (кри­ги).

На­ма­люй очі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.