М

Kolosok - - ЕКОДІМ -

Про що це я? Чи­слен­ні до­слі­дже­н­ня що­ден­но­го кон­та­кту лю­дей з то­кси­чни­ми ре­чо­ви­на­ми ви­яви­ли, що за­бру­дню­ва­чі зов­ні­шньо­го се­ре­до­ви­ща, на які по­ши­рю­є­ться дія еко­ло­гі­чних за­ко­нів, за­зви­чай на­яв­ні у на­ба­га­то біль­ших кон­цен­тра­ці­ях са­ме у тих мі­сцях, які вва­жа­ють не­за­бру­дне­ни­ми: вдо­ма, в офі­сах, в ав­то­мо­бі­лях. За да­ни­ми вче­них, по­ві­тря все­ре­ди­ні квар­тир і офі­сів мо­же бу­ти в 4–6 ра­зів бру­дні­шим і у 8–10 ра­зів більш то­кси­чним, ніж ззов­ні. За да­ни­ми Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров'я, за­бру­дне­н­ня по­ві­тря все­ре­ди­ні при­мі­щень є во­сьмим за впли­вом чин­ни­ком ри­зи­ку для здо­ров'я лю­дей. У гру­пі ри­зи­ку – мі­ські жи­те­лі, які 80–95 % сво­го ча­су пе­ре­був пе­ре­бу­ва­ють у при­мі­ще­н­нях, у за­то­рах на до­ро­гах, у пе­ре­повн пе­ре­пов­не­но­му транс­пор­ті.

Біль­ше 100 хі­мі­чних спо­лук одно­ча­сно мо­жуть бу­ти в по­ві­трі жи­тло­вих по­ме­шкань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.