Фо рмаль­де­гід

Kolosok - - ЕКОДІМ -

ча­стин­ки­част і екс­кре­мен­ти ко­мах, ба­кте­рії і плі­се­не­ві­плі­се гри­би, пір'я і пух, яким на­би­ва­ють по­ду­шки; ча­стин­ки па­пе­ру, ба­вов­ни, льо­ну,льон корм для аква­рі­ум­них риб, пи­лок і ґрунт кім­на­тних ро­слин то­що. Ро­з­гля­не­мо де­таль­ні­ше де­я­кі із за­бру­дню­ва­чів.

– хі­мі­чна ре­чо­ви­на, яка мо­же спри­чи­ня­ти лей­коз у лю­дей. Мі­сти­ться у бен­зи­ні, тю­тю­но­во­му ди­мі та де­яких по­бу­то­вих ви­ро­бах. Л. А. Уол­лес з Аме­ри­кан­ської аген­ції еко­ло­гі­чно­го за­хи­сту ви­явив, що се­ре­дня кон­цен­тра­ція бен­зе­ну в при­мі­ще­н­нях п'яти рі­зних шта­тів Аме­ри­ки бу­ла май­же втри­чі ви­щою, ніж по­стій­ний рі­вень у нав­ко­ли­шньо­му се­ре­до­ви­щі. Уол­лес під­ра­ху­вав, що при­бли­зно 45 % усіх кон­та­ктів з бен­зе­ном се­ред на­се­ле­н­ня США при­па­дає на ку­рі­н­ня (або на вди­ха­н­ня ди­му па­сив­ни­ми кур­ця­ми), 36 % – на вди­ха­н­ня ви­па­рів бен­зи­ну або ви­ко­ри­ста­н­ня рі­зно­ма­ні­тних по­бу­то­вих ви­ро­бів (на­при­клад, клею) та 16 % – на ін­ші дже­ре­ла (на­при­клад, фар­би, які збе­рі­га­ють у під­ва­лах або га­ра­жах), і ли­ше 3 % кон­та­ктів з бен­зе­ном пов'яза­ні з про­ми­сло­ви­ми за­бру­дне­н­ня­ми. То­му для змен­ше­н­ня ймо­вір­но­сті ви­ни­кне­н­ня за­хво­рю­вань, спри­чи­не­них бен­зе­ном,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.