КИ­ПА­РИС ВIЧНОЗЕЛЕНИЙ

(CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.)

Kolosok - - ІСТОРІЯ НАУКИ - Ма­рія На­дра­га

РО­ДИ­НА: КИПАРИСОВI

(CUPRESSACEAE)

СИМ­ВОЛ ВЕ­ЛИ­ЧI, МОГУtНОСtI, КРА­СИ

Де­ре­ви­на ки­па­ри­са так са­мо, як і ке­дра, для ста­ро­дав­ніх єв­ре­їв бу­ла на­дзнад­зви­чай­но цін­ним бу­ді­вель­ним ма­те­рі­а­лом:„ Тря­ми на­ших до­мів із ке­дру, а на­ші бантини – з ки­па­ри­су” (Пі­сня пі­сень 1, 17). Зви­чай­но, що да­ле­ко не ко­жен єв­рей у ті ча­си міг со­бі до­зво­ли­ти ки­па­ри­со­ву де­ре­ви­ну, яку ім­пор­ту­ва­ли з Лі­ва­ну (І Ца­рі 9, 11). Її ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли пе­ре­ва­жно для бу­дів­ниц­цтва до­ро­гих бу­дин­ків, па­ла­ців, а та­кож куль­то­вих спо­руд. Так, цар Со­ло­мон ве­ли­ке при­мі­ще­н­ня у свя­ти­ні ви­клав ки­па­ри­со­вим де­ре­вом, вкри­тим зо­ло­том: „Го­лов­ний дім по­крив ки­па­ри­со­вим де­ре­вом і об­клав йо­го чи­стим зо­ло­том, а звер­ху ви­рі­зьбив паль­ми та за­ви­тки” (ІІ Хро­ні­ка 3, 5). З ки­па­ри­ср­ри­со­вої де­ре­ви­ни бу­ли та­кож під­ло­га та две­рі у хра­мі Со­ло­мо­на1 (І Ца­рі 6, 15; І Ца­рі 6, 34).

У Бі­блії ки­па­рис має схо­жу з ке­дром сим­во­лі­ку: сим­вол ве­ли­чі, мо­гу­тно­сті, кра­си. До та­ких по­рів­нянь ча­сто вда­ва­ли­ся бі­блій­ні про­ро­ки. Так, Єзе­ки­їл2, зма­льо­ву­ю­чи ве­лич єги­пет­сько­го фа­ра­о­на, по­рів­нює йо­го з де­ре­ва­ми у Бо­жо­му са­ду, се­ред яких ро­сте і ки­па­рис. „Ке­дри в Бо­жо­му са­ду не бу­ли йо­му рів­ня, і ки­па­ри­сам до йо­го гі­л­ляк бу­ло да­ле­ко, та й яво­ри не до­ся­га­ли йо­го ві­т­тя. Ні­я­ке де­ре­во в Бо­жо­му са­ду не мо­гло рів­ня­тись із ним кра­сою” (Єзе­ки­їл 31, 8). Про­рок Ісая3 по­рів­нює пре­кра­сний Лі­ван з но­вим Єру­са­ли­мом, де бу­дуть ро­сти со­сно­ві де­ре­ва і ки­па­ри­си (Ісая 60, 13). Ви­со­ко­ро­слий ки­па­рис, що аж до хмар ви­со­чіє, у Си­ра­ха4 є уосо­бле­н­ням спра­ве­дли­во­сті та му­дро­сті. „Мов той кедр лі­ван­ський, я ви­ро­сла вго­ру, мов той ки­па­рис на го­рах Хев­рон­ських” (Си­рах 24,24 13). Се­ред до­слі­дни­ків Бі­блії існує при­пу­ще­н­ня, що Но­їв ков­чег був збу­збу­до­ва­ний са­ме з ки­па­ри­са (Бу­т­тя 6,14).

За­га­За­га­лом про ки­па­рис Кни­га Книг зга­дує при­бли­зно 25 ра­зів.

ВIЧНОЗЕЛЕНА СВIЧКА

Ки­па­рис ві­чно­зе­ле­ний – де­ре­во 25–30 м зав­ви­шки, а де­я­кі ста­рі осо­би­ни мо­жуть ся­га­ти і 45-ти­ме­тро­вої ви­со­ти. Ро­сли­на має ха­ра­ктер­ну вузь­ко­пі­ра­мі­даль­ну кро­ну, яка на­га­дує сві­чку. У мо­ло­дих ки­па­ри­сів ли­сто­чки гол­ко­по­ді­бні, а у до­ро­слих – лу­ско­по­ді­бні. Лис­тки у ро­слин при­ти­сну­ті до гі­ло­чок або тро­хи ві­ді­гну­ті. Во­ни мо­жуть бу­ти тем­но- і сві­тло-зе­ле­ні, іно­ді з бла­ки­тним від­тін­ком. Ши­шки у ки­па­ри­са ве­ли­кі (до 3 см зав­довж­ки), не­пра­виль­ної або ку­ле­по­ді­бної фор­ми, тро­хи при­плю­сну­ті при осно­ві, сі­рі або сі­ро­ко­ри­чне­ві, бли­ску­чі. У ши­шці від 8 до 12 лу­сок з пло­скою або ви­пу­клою по­верх­нею та ши­пи­ком. На­сі­н­ня ки­па­ри­са має ву­зень­кі криль­ця.

Де­ре­ви­на ки­па­ри­са мі­цна, м’яка та за­па­шна зі сві­тло­жов­тою за­бо­лон­ню і чер­во­ну­ва­то-бу­рим ядром. Во­на ви­рі­зня­є­ться стій­кі­стю до шкі­дни­ків, лег­ка в обро­бі­тку і по­лі­ру­ван­ні, а то­му її ви­ко­ри­сто­ву­ють для ви­го­тов­ле­н­ня ме­блів, під­зем­них і під­во­дних спо­руд, то­кар­них ви­ро­бів то­що. Ки­па­рис – дов­го­ві­чне де­ре­во, жи­ве до 2 000 і біль­ше ро­ків.

Ба­тьків­щи­на ки­па­ри­са – Ма­ла Азія, Іран, Крит, Кіпр, де йо­го здав­на ви­ро­щу­ють та ви­ко­ри­сто­ву­ють для озе­ле­не­н­ня

пар­ків, са­дів, скве­рів то­що. У Пів­ден­ній Єв­ро­пі ві­чно­зе­ле­ну „сві­че­чку” ча­сто ви­са­джу­ють на цвин­та­рях, адже сим­во­лі­ка ці­єї ро­сли­ни сто­су­є­ться жи­т­тя, смер­ті та без­смер­тя. Струн­кі „де­ре­ва-сві­чки”, ки­па­ри­си, ви­со­чі­ють то тут, то там на пів­дні на­шої кра­ї­ни у Кри­му. Сю­ди цьо­го зе­ле­но­го кра­се­ня ще в ан­ти­чні ча­си за­ве­зли гре­ки.

ДОВIДНИЧОК ДОСЛIДНИКА БIБЛII

1Храм Со­ло­мо­на (950–586 р. до н. е.) – пер­ший Єру­са­лим­ський храм, що був збу­до­ва­ний за ча­сів прав­лі­н­ня Со­ло­мо­на. До цьо­го ча­су у єв­ре­їв існу­вав пе­ре­но­сний храм-на­мет (ски­нія).

2Єзе­ки­їл – ста­ро­за­ві­тний бі­блій­ний про­рок, су­ча­сник про­ро­ка Єре­мії.

3Ісая – ста­ро­за­ві­тний бі­блій­ний про­рок. Свя­тий Ісая по­хо­див з Єру­са­ли­му. Він про­по­від­у­вав Го­спо­днє сло­во при­бли­зно со­рок ро­ків (у VIII ст. до н. е).

4Ісус бен Си­рах – му­дрець, який жив у Єру­са­ли­мі на­при­кін­ці ІІІ – по­ча­тку II ст. до н. е. У цей пе­рі­од Па­ле­сти­на пе­ре­йшла під па­ну­ва­н­ня Се­лев­кі­дів, які на­по­ле­гли­во по­ши­рю­ва­ли ел­лі­ні­сти­чну куль­ту­ру. Ви­ни­кла за­гро­за осла­бле­н­ня і зга­са­н­ня ві­ри ба­тьків. За та­ких об­ста­вин по­ста­ла Кни­га Си­ра­ха, яка на­ле­жить до вто­ро­ка­но­ні­чних книг, оскіль­ки не ви­зна­є­ться єв­ре­я­ми та про­те­стан­та­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.