Вчи­мо­ся чи­та­ти зна­ки мар­ку­ва­н­ня

Kolosok - - ТВОЯ ЕКООСЕЛЯ - ЯРИ­НА КОЛІСНИК

Зна­ки ва­жли­ві не ли­ше на до­ро­гах. На упа­ков­ках то­ва­рів по­бу­то­вої хі­мії є зна­ки, яким ми ча­сто не на­да­є­мо зна­че­н­ня, а звер­та­ти на них ува­гу вкрай не­об­хі­дно. Во­ни під­ка­зу­ють, зро­бить та­кий за­сіб по­бу­то­вої хі­мії твоє жи­тло чи­стим чи то­кси­чно„бру­дним”. Про­чи­тай ети­ке­тки на ко­роб­ках та пля­ше­чках вдо­ма і пе­ре­вір, чи є на них за­сте­ре­жні зна­ки мар­ку­ва­н­ня.

Обе­ре­жно!

Цей знак мо­жна зна­йти на ба­но­чках з рі­зни­ми ми­ю­чи­ми за­со­ба­ми. По­тра­пля­ю­чи в очі чи на шкі­ру, та­кий про­дукт мо­же ви­кли­ка­ти свер­бі­н­ня, по­дра­зне­н­ня і на­віть за­па­ле­н­ня. Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти йо­го по­трі­бно в до­бре про­ві­трю­ва­них при­мі­ще­н­нях: ви­па­ро­ву­ва­н­ня мо­же ви­кли­ка­ти ка­шель і за­па­ле­н­ня ди­халь­них шля­хів. Пі­сля ро­бо­ти з ним слід ре­тель­но ви­ми­ти ру­ки.

Цей знак най­ча­сті­ше є на упа­ков­ках роз­чин­ни­ків, ла­ків і фарб. Він ін­фор­мує про те, що про­дукт мі­стить одну або де­кіль­ка шкі­дли­вих чи то­кси­чних ре­чо­вин.

Це без­пе­чно для дов­кі­л­ля!

Їд­ки­ми мо­жуть бу­ти, на­при­клад, рі­зні за­со­би для очи­ще­н­ня ка­на­лі­за­цій­них труб. По­пе­ре­джу­валь­ний знак свід­чить про те, що до скла­ду про­ду­кту вхо­дить луг або ки­сло­та у ви­со­кій кон­цен­тра­ції. А от­же, по­тра­пля­ю­чи на шкі­ру, за­сіб мо­же ви­кли­ка­ти важ­кі опі­ки і сер­йо­зні по­шко­дже­н­ня шкі­ри, м’язо­вої тка­ни­ни і сли­зо­вої обо­лон­ки. Пра­цю­ю­чи з та­ки­ми про­ду­кта­ми, тре­ба обов’яз­ко­во одя­га­ти ру­ка­ви­чки.

Цей знак по­пе­ре­джає про шкі­дли­вість про­ду­кту для при­ро­ди. До йо­го скла­ду мо­жуть вхо­ди­ти ре­чо­ви­ни, які ство­рю­ють за­гро­зу для жи­т­тя жи­вих ор­га­ні­змів.

Існу­ють зна­ки мар­ку­ва­н­ня, які ре­ко­мен­ду­ють то­вар до при­дба­н­ня, „хва­лять” йо­го. Ку­пуй за­со­би осо­би­стої гі­гі­є­ни та по­бу­то­вої хі­мії, на яких не про­сто за­зна­че­но „еко­ло­гі­чний”, „на­ту­раль­ний”, „ор­га­ні­чний”, а є зна­ки мар­ку­ва­н­ня, що під­твер­джу­ють пе­ре­ва­ги

про­ду­кції від­но­сно її впли­ву на стан здо­ров’я та дов­кі­л­ля.

Та­кий знак за­зна­чає, що про­ду­кція від­по­від­ає ви­мо­гам усіх обов’яз­ко­вих в Укра­ї­ні ре­гла­мен­тів та стан­дар­тів.

Зна­ки еко­ло­гі­чно­го мар­ку­ва­н­ня, окрім на­ле­жних які­сних ха­ра­кте­ри­стик, під­твер­джу­ють екологічну пе­ре­ва­гу та без­пе­ку про­ду­кції, що про­йшла сер­ти­фі­ка­цію та кон­троль за до­три­ма­н­ням ви­мог еко­ло­гі­чних стан­дар­тів на усіх ета­пах (від ви­до­бу­тку си­ро­ви­ни до ви­ро­бни­цтва, ви­ко­ри­ста­н­ня та ути­лі­за­ції).

Знак від­по­від­но­сті ор­га­ні­чним стан­дар­там укра­їн­сько­го ор­га­ну сер­ти­фі­ка­ції „Органік стан­дарт”.

Знак на про­ду­кції ін­фор­мує, що во­на не про­хо­дить те­сту­ва­н­ня на тва­ри­нах і що у її скла­ді не мен­ше 95 % ком­по­нен­тів при­ро­дно­го по­хо­дже­н­ня, при­чо­му біль­шість з них є про­ду­кта­ми ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, не мі­стять про­ду­ктів на­фто­пе­ре­роб­ки, си­лі­ко­нів, ГМО, шту­чних кон­сер­ван­тів, син­те­ти­чних аро­ма­ти­за­то­рів, барв­ни­ків та про­ду­ктів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня.

Зна­ки ети­чно­го мар­ку­ва­н­ня про­ду­кції ком­па­ній, які ви­ко­ри­сто­ву­ють ін­гре­ді­єн­ти, що про­тя­гом 5 остан­ніх ро­ків не бу­ли те­сто­ва­ні на тва­ри­нах:

Для на­шої зру­чно­сті ви­ро­бни­ки рі­зних то­ва­рів по­зна­ча­ють свою про­ду­кцію зна­ка­ми мар­ку­ва­н­ня. Ті, хто вмі­ють ко­ри­сту­ва­ти­ся ци­ми „під­каз­ка­ми”, мо­жуть кра­ще по­дба­ти про своє здо­ров’я і дов­кі­л­ля. На­сту­пно­го ра­зу, ку­пу­ю­чи за­со­би по­бу­то­вої хі­мії, обов’яз­ко­во звер­ни ува­гу на по­зна­чки на ети­ке­тці, адже те­пер ти зна­єш, що во­ни озна­ча­ють!

На­ціо­наль­ний знак оцін­ки від­по­від­но­сті дер­жав­ним ви­мо­гам без­пе­ки

Не­без­пе­чний для дов­кі­л­ля

Їд­кий

По­дра­зню­ю­чий

Шкі­дли­вий

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.