КО­ЛО­СКО­ВІ ДІ­ТИ

Kolosok - - ТОПОНІМИ -

Кон­курс „КОЛОСОК” у Во­лин­ській обла­сті над­зви­чай­но по­пу­ляр­ний. Цьо­му спри­яє ком­пле­ксність стру­кту­ри цьо­го ін­но­ва­цій­но­го пе­да­го­гі­чно­го про­е­кту. До ньо­го на­ле­жить не ли­ше кон­курс, а й жур­нал „КОЛОСОК”, га­зе­та „КОЛОСОЧОК”, се­рія книг „Бібліотечка “КОЛОСКА”, ко­ман­дні ігри „Ін­те­лект-шоу „КОЛОСОК”, лі­тня при­ро­дни­ча шко­ла та при­ро­дни­ча гра „KOLOSOK-ONLINE”. Всі во­ни по­кли­ка­ні до­по­мог­ти ди­ти­ні зна­йти ба­ланс у ви­ко­ри­стан­ні тра­ди­цій­них та но­ві­тніх дже­рел ін­фор­ма­ції; від­ро­ди­ти тра­ди­ції чи­та­н­ня; піджив­лю­ва­ти інтерес до при­ро­дни­чих ди­сци­плін, під­ви­щи­ти мо­ти­ва­цію до на­вча­н­ня та ство­ри­ти си­ту­а­цію ви­бо­ру і успі­ху.

Ва­лен­тин Са­вош, за­ві­ду­вач від­ді­лу фі­зи­ко-ма­те­ма­ти­чних ди­сци­плін Во­лин­сько­го ІППО, ко­ор­ди­на­тор кон­кур­су „КОЛОСОК” у Во­лин­ській обла­сті

Ми вже по­над 10 ро­ків бе­ре­мо участь у про­е­ктах „КОЛОСКА”. Кіль­кість уча­сни­ків у кон­кур­сі що­рі­чно зро­стає. Ни­ні їх по­над 350.

Ган­на Све­ре­да, ко­ор­ди­на­тор кон­кур­су „КОЛОСОК” у НВК № 26

Участь ді­тей з мо­лод­шої шко­ли у кон­кур­сах дає їм мо­жли­вість ви­про­бу­ва­ти свої си­ли, а го­лов­не – здо­бу­ти до­свід. А в та­ко­му ві­ці пра­гнуть но­вих звер­шень май­же всі.

Окса­на Ва­сій­чук, кла­со­вод 4-Б кла­су

У жур­на­лі „КОЛОСОК” я за­люб­ки чи­таю все. Я мрію ста­ти сти­лі­стом і мо­де­льє­ром. Те, що я бе­ру участь у кон­кур­сі „КОЛОСОК”, до­по­мо­же ме­ні, адже ці­ка­ва лю­ди­на по­вин­на зна­ти ці­ка­ві фа­кти. А ще ми тре­ну­є­мо ува­гу і вчи­мо­ся пра­виль­но за­пам’ято­ву­ва­ти. Га­даю, це ду­же ва­жли­во.

Да­рин­ка Гон­чар, уче­ни­ця 4-Б кла­су

Я са­мо­туж­ки ви­вчаю ана­то­мію, по­єд­ну­ю­чи це за­хо­пле­н­ня з пі­зна­н­ням осо­бли­во­стей сві­ту при­ро­ди. То­му „КОЛОСОК” – мій улю­бле­ний кон­курс. Ра­ні­ше я й уяви­ти не мо­гла, скіль­ки є рі­зних ро­слин. Се­ред них, ма­буть, най­біль­ше ме­ні по­до­ба­ю­ться зо­зу­ли­ні че­ре­ви­чки, за­не­се­ні до Чер­во­ної кни­ги Во­ли­ні. Я про них ді­зна­ла­ся з жур­на­лу „КОЛОСОК”. А ще я ду­же лю­блю лі­леї, хо­ті­лось би про них по­чи­та­ти. Ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться те, як по­да­ють ін­фор­ма­цію в жур­на­лі. То­му я завжди че­каю на но­вий но­мер.

Олександра Гу­сер, уче­ни­ця 4-Б кла­су

Бра­ти участь у кон­кур­сі „КОЛОСОК” ду­же зру­чно. Ти отри­му­єш зав­да­н­ня, бланк, то­бі по­ясню­ють, як йо­го за­пов­ню­ва­ти, і ні­хто не від­во­лі­кає. Ду­же до­бре, що крім кон­кур­су, є ще жур­нал. З „КОЛОСКА” мо­жна ба­га­то ді­зна­ти­ся не ли­ше про при­ро­ду, а й про світ за­га­лом.

Зав­дя­ки „КОЛОСКУ” я зна­чно по­ро­зум­ні­шав. Ме­не вра­зи­ли ві­до­мо­сті про лі­кар­ські ро­сли­ни і про те, як при­ру­чи­ли тва­рин. Хо­ча „КОЛОСОК” – при­ро­дни­чий жур­нал, але він вчить і ро­зу­мі­ти істо­рію, зі­став­ля­ти фа­кти і ро­би­ти ви­снов­ки.

Я зро­зу­мів, що лю­ди­на му­сить роз­ви­ва­тись. На­ше спіл­ку­ва­н­ня з ба­тька­ми ста­ло ці­ка­ві­ше. Я роз­по­від­аю їм, про що ді­зна­ю­ся з жур­на­лу. Ба­тьки вва­жа­ють жур­нал та кон­курс пі­зна­валь­ни­ми. Я пе­ре­ко­на­ний, що тут ба­га­то ко­ри­сно­го для май­бу­тніх лі­ка­рів, ін­же­не­рів, вчи­те­лів, для всіх, ко­му ці­ка­во від­кри­ва­ти світ.

Са­шко Свя­тков­ський, учень 4–Б кла­су

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.