ВОДОСКОП

Kolosok - - ЛАБОРАТОРІЯ -

Най­про­сті­шийй рос і мі­кро­скоп мо­жна ви­го­то­ви­ти са­мо­туж­ки. Він да­ва­ти­ме пра­кти­чно та­ке са­ме зо­бра­же­н­ня, як най­пер­ші мі­кро­ско­пи. В них ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся скля­ні лін­зи, а ми ви­ко­ри­ста­є­мо кра­пли­ну во­ди.

ІН­СТРУ­КЦІЯ ВИ­ГО­ТОВ­ЛЕ­Н­НЯ ВОДОСКОПА (СПО­СІБ 1)

ТО­БІ ЗНА­ДО­БИ­ТЬСЯ: шпиль­ка, олі­вець, шма­то­чок картону, пла­стин­ка про­зо­ро­го пла­сти­ку, пла­сти­лін, скотч.

ЩО ТРЕ­БА РО­БИ­ТИ:

1. По­кла­ди кар­тон на пла­сти­лін, шпиль­кою зро­би у ньо­му отвір та роз­шир йо­го кін­чи­ком олів­ця.

2. При­бе­ри пла­сти­лін. По­кла­ди про­зо­ру пла­стин­ку над отво­ром і за­крі­пи її ско­тчем.

3. Змо­чи олі­вець у склян­ці з во­дою і на­не­си ма­лень­ку кра­пель­ку во­ди на отвір.

4. Ро­з­глянь крізь кра­плин­ку текст у жур­на­лі. Лі­те­ри бу­дуть ви­гля­да­ти зна­чно біль­ши­ми.

СХЕ­МА ВИ­ГО­ТОВ­ЛЕ­Н­НЯ ВОДОСКОПА (СПО­СІБ 2)

Ві­до­мо, що най­більш ком­фор­тно лю­ди­на по­чу­ває се­бе за тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря 21–24 °С і від­но­сної во­ло­го­сті 60–80 %. У кра­ї­нах зі спе­ко­тним клі­ма­том одяг за­хи­щає лю­ди­ну від пря­мих со­ня­чних про­ме­нів. Тем­ний одяг по­гли­нає ін­фра­чер­во­не ви­про­мі­ню­ва­н­ня силь­ні­ше, ніж бі­лий, то­му в умо­вах спе­ки вар­то но­си­ти бі­лий одяг. Якщо клі­мат до­ста­тньо во­ло­гий, то одяг має бу­ти по­ри­стим, щоб піт ви­па­ро­ву­вав­ся і охо­ло­джу­вав шкі­ру. Якщо клі­мат су­хий, то по­ри­стий одяг мо­же спри­чи­ни­ти швид­ке зне­во­дне­н­ня ор­га­ні­зму. У на­у­ко­во-фан­та­сти­чно­му ро­ма­ні Френ­ка Гер­бер­та „Дю­на” жи­те­лі пу­сте­лі но­си­ли ко­стю­ми, які втри­му­ва­ли на по­верх­ні ті­ла усю до­ро­го­цін­ну во­ло­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.